Nytt intyg för resolutionsavgift

2017-06-29 16:10

Från och med 2017 ska kreditinstituten betala en resolutionsavgift enligt lagen om resolution (2015:1016) och kommissionens delegerade förordning (EU)2015/63. De uppgifter som institutet ska lämna till Riksgälden ska intygas av revisor.

Enligt 27 kap. 20 § lagen om resolution ska uppgifter om avgiftsunderlaget ha granskats av extern revisor. Ett revisorsyttrande med resultatet av granskningen ska därför bifogas de lämnade uppgifterna. Uppgifterna som redan granskats i årsredovisningen behöver inte omfattas av yttrandet. Detta innebär i normalfallet att enbart företag som ska betala riskjusterad avgift behöver ge in ett revisorsyttrande. Detta eftersom totala tillgångar och kapitalbas är granskade i årsredovisningen och garanterade insättningar granskas separat vid beräkning av insättningsavgiften.

Resolutionsreserven finansieras med avgifter som betalas av de kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen om resolution. Mindre institut får sina avgifter fastställda i enlighet med en schablonmodell medan större institut betalar en avgift i proportion till den risk de utgör för systemet.

Mindre institut är bolag vars totala skulder, med avdrag för kapitalbas och garanterade insättningar, uppgår till högst 300 000 000 euro och vars totala tillgångar underskrider 1 000 000 000 euro, ska resolutionsavgiften enligt artikel 10 i förordningen om resolutionsavgifter fastställas till ett schablonbelopp.

För ytterligare information se riksgalden.se