Uppdaterade översättningar av revisionsberättelser till engelska

2017-01-05 13:22

Från och med räkenskapsår som avslutas 31 december 2016 eller senare gäller nya revisionsberättelser. Med anledning av revisionsberättelsens nya utformning har FAR uppdaterat de engelska översättningarna av exempel på revisionsberättelser.

Följande exempel på revisionsberättelser finns översatta till engelska:

RevR 700 Revisionsberättelsens utformning

 • Exempel 1 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern
 • Exempel 2 Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen
 • Exempel 3 Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som ej är noterat på en reglerad marknad men som upprättar koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen
 • Exempel 4 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern – jämförelsetal reviderade av tidigare revisor
 • Exempel 5 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern – jämförelsetal inte reviderade
 • Exempel 16 Revisionsberättelse i EES-filial
 • Exempel 17 Revisionsberättelse i utländsk filial (icke EES-filial)


RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse

 • Exempel 1 Revisionsberättelse i företag av allmänt intresse - publikt moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU, och i enlighet med årsredovisningslagen


RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

 • Exempel 1A Rapportering i revisionsberättelsen efter lagstadgad granskning
 • Exempel 1B Rapportering i revisionsberättelsen efter utökad omfattning av granskningen
 • Exempel 2A Rapportering i särskilt yttrande efter lagstadgad granskning
 • Exempel 2B Rapportering i särskilt yttrande efter utökad omfattning av granskningen

Taggar: Revision