Korrigeringar i RevR 700, 701 och 705

2017-02-20 12:10

FAR:s policygrupp för revision har beslutat om följande ändringar i rubricerade rekommendationer.

Ändringarna är vad gäller exempel på revisionsberättelser begränsade till exemplen 14-16 i RevR 700 (se punkt 1 nedan) och exempel 4 i RevR 705 (se punkt 2 nedan).

1. RevR 700, exemplen 14-16

Exempel 14-16 i RevR 700 avser revisionsberättelser över andra finansiella rapporter än årsredovisningar. För dessa finansiella rapporter, Årsbokslut enligt BFL respektive Sammanställning enligt Stiftelselagen, finns inga krav på att de ska upprättas för att ge en rättvisande bild. Till skillnad från revisionsberättelser över årsredovisningar innehåller därför uttalandena i dessa revisionsberättelser inga hänvisningar till rättvisande bild. Vi har dock noterat en felaktig hänvisning till rättvisande bild i del 1 sista punkten i avsnittet Revisorns ansvar i dessa exempel. Denna punkt har därför ändrats på följande sätt:
Exempel 14 och 16:

  • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna (tidigare skrivning: på ett sätt som ger en rättvisande bild ) i enlighet med bokföringslagen.

Exempel 15:

  • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i sammanställningen, däribland upplysningarna, och om sammanställningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna (tidigare skrivning: på ett sätt som ger en rättvisande bild)  i enlighet med stiftelselagen.


2. RevR 700, 701 och 705

I samtliga exempel på revisionsberättelser har som tidigare meddelats ordet ”årsstämma” bytts ut mot ”bolagsstämma”. I de fall ordet ”årsstämma” förekommer i rekommendationerna RevR 700, 701 och 705, ersätts nu ordet ”årsstämma” av ”bolagsstämma” i ett antal punkter samt i exempel 4 i RevR 705.

Taggar: Revision, Revisor