Ändringar i exempelsamling samt två nya exempel på revisionsberättelser

2017-02-28 10:16

Det har skett ändringar i två exempel i dokumentet "Exempel på revisionsberättelser med modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar som inte utgör del av FAR:s normgivning".

Följande ändringar har skett:

1. Exempel 3h

Exemplets förutsättningar har kompletterats med information om hur upplysning ska lämnas i årsredovisningen om väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultaträkningen ska bolaget lämna upplysning i not om dessa enligt ÅRL 5 kap. 22 §. Av både K3 (punkt 3.7) och K2 (punkt 18.20) framgår det att upplysning om vissa händelser efter räkenskapsårets slut behöver lämnas i både not och förvaltningsberättelse.

Av förenklingsskäl presenteras exemplet för 2X12 under förutsättning att notredovisning är tillräcklig. I exemplet för 2X12 i avsnittet Grund för uttalanden har hänvisning att upplysning saknas i förvaltningsberättelsen bytts ut mot att upplysning saknas i not.

2. Exempel 5

Exemplets förutsättningar har kompletterats med information om att en extra utdelning har lämnats efter att årsredovisningen upprättats men innan revisionsberättelsen avgivits. Även exempel 5 handlar om en händelse efter räkenskapsårets utgång varför rapporteringen i revisionsberättelsen ska finnas i avsnittet Övriga upplysningar och inte i avsnittet Anmärkning. I exemplet har anmärkningen ändrats till en övrig upplysning.

Efter önskemål från FAR:s medlemmar har två nya exempel på revisionsberättelser upprättats.

Det ena är ett exempel på en revisionsberättelse i en ideell förening som upprättar årsbokslut och vars stadgar föreskriver att föreningsstämman ska ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Det andra exemplet är ett exempel på en revisionsberättelse i en bostadsrättsförening som utsett en kvalificerad och en icke-kvalificerad revisor att gemensamt lämna en revisionsberättelse. Båda exemplen innehåller omodifierade uttalanden. Exemplen utgör inte en del av FAR:s normgivning, det vill säga de ingår inte i FAR:s rekommendationer eller uttalanden, utan ska ses som stöd i det dagliga arbetet. FAR vill även understryka att det är exempel på hur revisionsberättelserna kan utformas och ska inte ses som en mall på hur de ska utformas. Varje revisionsberättelse måste alltid i sin helhet utformas i enlighet med lag och god sed beroende på situationen i det enskilda företaget.

Taggar: Revision