Ny rekommendation - RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten

2017-12-19 10:42

1 december 2016 trädde förändringar i årsredovisningslagen i kraft vilket innebär att företag av en viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Enligt lag ska sådana företags revisorer uttala sig om huruvida en hållbarhetsrapport har upprättats eller inte.

FAR:s policygrupp för revision har arbetat med att ta fram en rekommendation till vägledning för det arbete revisorn ska utföra och för utformningen av revisorns rapportering. 31 oktober 2017 remitterade policygruppen ett utkast till en sådan rekommendation. Efter att ha övervägt inkomna remissvar beslutade FAR:s styrelse vid sitt sammanträde den 18 december 2017 att fastställa FAR:s rekommendation i revisionsfrågor nummer 12 (RevR 12) Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Mer information hittar du i följebrevet >> 

Taggar: Hållbarhetsredovisning, Revision