Riksdagen nästa för EU:s revisionspaket

2016-04-26 08:27

7 april 2016 beslutade regeringen om propositionen ”Revisorer och revision” (prop. 2015/16:162) och i maj ska EU:s revisionspaket slutligen klubbas av riksdagen. Därmed sätts punkt för ett intensivt lagstiftnings- och lobbyarbete som har pågått sedan oktober 2010 då EU-kommissionären Michel Barnier presenterade sin Grönbok om revision.

Revisionspaketet består av både en förordning och ett direktiv och innehåller en omfattande regelmassa. Bestämmelserna i direktivet ska tillämpas på samtliga revisions¬uppdrag, medan reglerna i förordningen endast är tillämpliga vid revision av företag av allmänt intresse (noterade företag och vissa finansiella företag). Förordningen innehåller ett flertal valmöjligheter för medlemsstaterna att besluta om både mildare och strängare regler än vad som anges i rättsakten. Sverige har i huvudsak valt att inte införa strängare regler än vad som är nödvändigt. Ett undantag är reglerna om byrårotation i företag av allmänt intresse.

Revisionspaketet i korthet:

  • Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för företagets intressenter. I revisionsberättelsen för företag av allmänt intresse ska revisorn alltid ange de mest betydande riskerna för väsentliga fel i företagets rapportering. Därmed försvinner de helt standardiserade revisionsberättelserna. (Revisionsberättelsen kommer även att förändras till följd nya regler från IAASB.)
  • Börsbolag och de viktigaste finansiella företagen, bland annat banker och försäkringsbolag, får som utgångspunkt inte ha samma revisionsbyrå i mer än tio år (byrårotation). Börsbolag som inte är finansiella företag ska kunna behålla revisionsbyrån i upp till tjugo eller tjugofyra år, om de uppfyller särskilda krav såsom upphandling eller gemensam revision.
  • Revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse som innehas av personvalda revisorer måste avslutas efter sju år. Även personvalda revisorer eller huvudansvariga revisorer i vissa finansiella företag, som inte är företag av allmänt intresse, måste lämna up¬pdraget efter sju år. Detta gäller revisorer i fondbolag, värdepappersbolag som inte är företag av allmänt intresse och vissa AIF-förvaltare.
  • Revisionsutskotten får fler uppgifter och ska finnas i fler företag.
  • Kraven på revisorns oberoende skärps, bland annat när det gäller möjligheten för revisionsbyrån att lämna rådgivning till en revisionskund som är ett företag av allmänt intresse.
  • Om börsbolag eller vissa finansiella företag bryter mot reglerna när det gäller revision, ska Finansinspektionen kunna ingripa.
  • Revisorsnämndens ställning stärks när det gäller tillsynen över revisorer. Utöver de befintliga disciplinåtgärderna får Revisorsnämnden möjlighet att besluta om sanktions-avgifter och tidsbegränsade förbud att utöva revision.
  • Revisorsnämnden ska kunna lämna förhandsbesked angående fler situationer.
  • Direktivet innehåller dessutom fler dokumentationskrav samt detaljerade bestämmelser om revisionsföretagets interna organisation, som huvudsakligen innebär en kodifiering av ISQC 1.


Regeringen föreslår att lagstiftningen ska träda i kraft 17 juni 2016. Nya bestämmelser som är kopplade till revisionsberättelsen, gemensam revision och koncernrevision ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter 16 juni 2016.

När det gäller tidpunkten från vilken bestämmelserna i förordningen ska börja tillämpas, hänvisar regeringen till vissa uttalanden som Europeiska kommissionen har gjort samt anger att det är EU-domstolen som ytterst har att tolka förordningen. Av kommissionens uttalanden framgår att paketet ska tillämpas för det första räkenskapsåret efter 16 juni 2016.

Inom kort kommer FAR:s policygrupp för etik att skicka ut ett uttalande på remiss som rör revisorsförordningens artiklar om revisorns oberoende. Under Branschdagarna i september kommer även ett seminarium att hållas om hur EU:s revisionspaket påverkar SME-revisorer och revisionen i mindre företag.

Taggar: EU:s revisionpaket