Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll - så funkar det

Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer och revisionsföretag håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete. FAR har sedan länge genomfört kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag.

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetssäkring utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter och redovisningsföretag håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

En godkänd kontroll är ett kvitto på att du levererar tjänster av hög kvalitet. I foldern FAR:s kvalitetskontroll av revisionsverksamhet – så funkar den beskrivs hur kvalitetskontrollen går till – steg för steg. Du får också praktiska tips på saker som är bra att tänka på innan kvalitetskontrollen äger rum.

Kvalitetsnämnden:

  • Ska övervaka att varje medlem genomgår kvalitetskontroll.
  • Leder föreskriven kvalitetskontroll och ska lämna en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman.
  • Ledamöterna väljs av stämman för minst ett och högst två år och leder och övervakar den kvalitetskontroll som föreskrivs i stadgarna.
  • Består av en ordförande, en vice ordförande samt minst två och högst sex andra ledamöter.
  • En av ledamöterna i kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet ska vara eller ha varit ordinarie domare.
  • Utfärdar, utöver vad som står i stadgarna, anvisningar för kvalitetskontrollen.

Kvalitetskontroll av revisionsverksamhet ska bedrivas så att den uppfyller kraven i EG-rekommendationen om kvalitetssäkring av lagstadgad revision i Europeiska unionen.

Taggar: Revisor