Reko

Reko - svensk standard för redovisnings- och lönetjänster

Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, är en metodik som ska tillämpas av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter och deras medarbetare. Målsättningen är att standarden ska leda till hög kvalitet på det arbete som utförs. Syftet är att skapa hög kundnytta genom en rapportering som är tydlig och anpassad till uppdragsgivarens behov och verksamhet.

Reko är ett stöd i redovisningskonsulten och lönekonsultens vardag och bidrar till effektivare arbete och högre kvalitet på redovisnings- och lönetjänster, något som är till nytta för såväl företag som näringslivet. Alla FAR-auktoriserade redovisningskonsulter och lönekonsulter och deras medarbetare som tillhandahåller redovisnings- eller lönetjänster ska tillämpa Reko. Standarden fokuserar enbart på hur själva arbetet ska utföras och innehåller inte några lagar eller föreskrifter.

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult eller en Auktoriserad Lönekonsult är en trygghet för uppdragsgivaren. En Auktoriserad Redovisningskonsult eller Auktoriserad Lönekonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet. En uppdragsgivare ska alltid kunna förstå och lita på konsultens rapporter.

Tydlig struktur skapar effektivitet

Reko ska genomsyra och effektivisera redovisningskonsulternas och lönekonsulternas arbete genom att skapa en tydlig struktur och ett gemensamt arbetssätt. På en byrå med flera anställda gör detta att leveranser kan säkerställas och att kunden får hjälp även om  redovisningskonsulten eller lönekonsulten får förhinder, till exempel blir sjuk just när uppdraget ska utföras. Professionellt arbete skapar trygghet.

Företag och organisationer som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult FAR eller en Auktoriserad Lönekonsult FAR ska känna trygghet i att deras konsult är välutbildad, följer Reko, blir kvalitetskontrollerad och har ansvarsförsäkring.

God redovisnings- och yrkessed

En Auktoriserad Redovisnings- eller Lönekonsult FAR ska följa god redovisningssed, god yrkessed för redovisningstjänster och de yrkesetiska regler som styr redovisningskonsultens professionella ansvar, enligt vad som följer av medlemskapet i FAR.

  • "God redovisningssed" utgör en tolkning av hur lagar och regler inom redovisning bör tillämpas utifrån de syften och de allmänna principer som reglerna ger uttryck för. Bokföringsnämnden har ansvaret för utvecklingen av den normgivning som ger vägledning för den faktiska tillämpningen. I avsaknad av uttalanden från normgivande organ ska vägledning hämtas från förekommande praxis

  • "God yrkessed för redovisnings- och lönekonsulter" innebär att följa Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, samt de yrkesetiska regler som följer av medlemskapet i branschorganisationen FAR.

Taggar: Redovisningskonsult, Reko