Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll – så funkar det

Kvalitetssäkring av redovisningsverksamhet är av avgörande betydelse för att säkerställa en god redovisningskvalitet. FAR har sedan länge genomfört kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag.

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetssäkring utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter, lönekonsulter och redovisningsföretag håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

I foldern FAR:s kvalitetskontroll av redovisningsverksamhet – så funkar den (laddas ner som verktyg) beskrivs hur kvalitetskontrollen går till – steg för steg. Du får också praktiska tips på saker som är bra att tänka på innan kvalitetskontrollen äger rum.

Kvalitetskontroll av redovisningsverksamhet tar primärt sikte på de auktoriserade och andra redovisningskonsulternas tillämpning av Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, och på den kvalitetsnivå med vilken revisions- och redovisningsföretaget bedrivs.

Titeln Auktoriserad Redovisningskonsult och Auktoriserad Lönekonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. En Auktoriserad Redovisningskonsult eller Auktoriserad Lönekonsult tar ansvar för att redovisningstjänsterna håller en hög kvalitet. Vart sjätte år ska en Auktoriserad Redovisningskonsult eller Auktoriserad Lönekonsult förnya sin titel. Förnyelsen sker genom att man genomgår FAR:s kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet.

Kvalitetsnämnden:

  • Ska övervaka att varje medlem genomgår kvalitetskontroll.
  • Leder föreskriven kvalitetskontroll och ska lämna en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman.
  • Ledamöterna väljs av stämman för minst ett och högst två år och leder och övervakar den kvalitetskontroll som föreskrivs i stadgarna.
  • Består av en ordförande, en vice ordförande samt minst två och högst sex andra ledamöter.
  • En av ledamöterna i kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet ska vara eller ha varit ordinarie domare.
  • Utfärdar, utöver vad som står i stadgarna, anvisningar för kvalitetskontrollen.

Taggar: Lönekonsult, Redovisningskonsult