Så blir du ordinarie medlem

Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan. De krav som gäller för inval framgår av FAR:s stadgar samt av invalskraven för medlemskap i FAR.

Kraven är indelade i allmänna krav som gäller för samtliga oavsett medlemskategori och särskilda krav som gäller för respektive medlemskategori.

Allmänna krav för samtliga medlemmar
Sökanden ska uppfylla samtliga av nedanstående kriterier:

Vara verksam i ett revisionsföretag (1), ett redovisningsföretag (2) eller ha nära anknytning (3) till den verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen.

  • Ha gjort sig känd för redbarhet och i övrigt bedömas lämplig.
  • Förklara sig vilja följa FAR:s stadgar.
  • Förklara sig vilja följa FAR:s regler för god yrkessed.

(1): Begreppet ”revisionsföretag” omfattar också ett företag som ingår i ett nätverk. Revisionsföretag och nätverk har samma innebörd som i revisorslagen (2001:883).
(2): Begreppet ”redovisningsföretag” definieras av styrelsen. Den huvudsakliga verksamheten i företaget ska utgöras av redovisningsverksamhet. Redovisningsverksamhet i bifirma i företag med annan verksamhet är inte att anse som ett redovisningsföretag.
(3): Begreppet ”nära anknytning” definieras av styrelsen.