Digitala inlämningar och signaturer – vad gäller?

Nästan fyra av tio årsredovisningar som hittills lämnats in till Bolagsverket 2022 har lämnats in digitalt. Eva Wallgren, enhetschef på Bolagsverket berättar hur verket arbetar med digitala inlämningar.

201 089  årsredovisningar lämnades in digitalt januari-augusti 2022

Antalet digitalt inlämnade årsredovisningar under 2022 uppgår hittills (31 augusti) till över 200 000, vilket är drygt 37 procent av alla inlämnade årsredovisningar.

Ankomstår Antal årsredovisningar Antal digitalt inlämnade årsredovisningar Andel digitalt inlämnade årsredovisningar
2022 jan-aug 539 267 201 089 37,3 %
2021 hela året 621 991 179 840 28,9 %
2020 hela året 592 544 101 955 17,2 %
2019 hela året 565 407 39 491 7,0 %

Källa Bolagsverket

Hallå där, Eva Wallgren, enhetschef på Bolagsverket!

Upplever ni på Bolagsverket att säkerheten har ökat, till exempel att det är färre förfalskningar, i samband med er digitala tjänst? Upptäcktes det fel även tidigare, när inlämning var via papper? 

Vi kan inte avgöra om innehållet i en årsredovisning är förfalskat. Vi kontrollerar bland annat att årsredovisningen innehåller rätt delar, att samtliga styrelseledamöter och VD:n har skrivit under den och att det finns ett fastställelseintyg. Vi gör samma kontroller oavsett om handlingen kom in på papper eller digitalt.

Är det möjligt att en årsredovisning kan godkännas utan revisionsberättelse om det finns vald revisor?

Vid digital inlämning finns det maskinella kontroller som avgör om det finns krav på revisionsberättelse för aktuell årsredovisning. Årsredovisningen kan därför aldrig felaktigt registreras automatiskt utan revisionsberättelse. I dessa fall går årsredovisningen vidare till manuell handläggning och där finns en teoretisk möjlighet att handläggaren gör en felbedömning. Det är dock en väldigt liten risk att något blir fel i handläggningen när årsredovisningen kommer in digitalt.

Var det möjligt även innan den digitala tjänsten lanserades?

Vid inlämning på papper gör vi samma kontroller som vid digital inlämning men då är kontrollerna till större delen manuella. Även här finns en teoretisk möjlighet att handläggaren gör en felbedömning.

Hur ska jag agera som bolag eller revisor om årsredovisningen som skickats in har registrerats och godkänts utan revisionsberättelse och det finns vald revisor?

Företaget bör då skicka in nya kompletta handlingar tillsammans med en skrivelse där det framgår vad som hänt och att de nya handlingarna ska ersätta de tidigare registrerade. Skrivelsen ska vara undertecknad av en ledamot eller VD. Läs gärna mer på Bolagsverkets webbplats.

Kan jag som vald revisor säkerställa att inte bolaget skickar in en egenupprättad revisionsberättelse utan min vetskap?

Nej och det är ingen skillnad om företaget lämnar in digitalt eller på papper. Däremot finns spårbarheten till vem som har lämnat in handlingarna när företaget lämnar in digitalt.

Aktuella utbildningar

  • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Nyhet
    Den smarta ekonomifunktionen Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar och tillgången till data har aldrig någonsin varit större än vad den är idag. Vid sidan av ordinarie ekonomiprocesser blir dagens ekonomifunktion ofta en nyckelspelare i att omvandla data till beslutsinformation. Ekonomifunktionens roller och ansvar RPA och digitalisering Datadriven analys Lean
  • ISQM 1 – Byråns kvalitetsstyrningssystem I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på byrån. Kunskap om standardens innehåll och krav Förstå hur implementationen av standarden kan ske Anpassat för mindre/medelstora byråer
  • Nyhet
    Hållbarhet i verksamhetsstyrningen Kursen berör de senaste trenderna och utmaningarna gällande styrning och uppföljning för olika typer av hållbarhet inom organisationer.
  • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner
Alla utbildningar