2021-06-01
Inspiration

FAR listar de viktigaste nyckeltalen

Nyckeltal kan berätta mycket om ett företags ekonomi, status, effektivitet och utveckling. Men vad är ett nyckeltal och hur används det? FAR reder ut begreppen.

Vad betyder nyckeltal?

Nyckeltal avser de tal som ofta används för att analysera eller värdera ett företag. Ibland räcker det inte med att titta på resultat- och balansrapport för att avgöra om ett företag går bra eller dåligt, siffrorna behöver sättas i relation till andra faktorer. Informationen kallas nyckeltal, eftersom utgör en nyckel till att förstå ett företag på djupet.

Exempel på nyckeltal för företag

Det finns flera nyckeltal som används ofta. Här är några av dem:

Soliditet – anger hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. Används ofta för att bedöma ett företags långsiktiga betalningskapacitet.

Kassalikviditet – ett mått på kortsiktig betalningsförmåga. Nyckeltalet för likviditet ska alltid vara minst 100 procent.

Nettoomsättning – visar ett företags intäkter.

Bruttovinst – anger det procentuella överskottet av varje krona företaget omsätter, efter avdrag för eventuella varuinköp.

Avkastning – ett mått på vad investerare får tillbaka. Kan jämföras med ordet ränta.

Räntabilitet – avser företagets förmåga att ge avkastning på kapital.

Syftet med nyckeltal

Oftast upprättas en nyckeltalsanalys för att se hur det går för det egna företaget. Då analyserar man främst effektivitet och lönsamhet. Nyckeltal kan även ligga till grund för konkurrentanalyser eller utvärderingar av kunder och leverantörer. För att kunna jämföra nyckeltal är det också viktig att veta om ett företag ingår i en koncern. Ett dotterbolag kan få sämre nyckeltal till följd av att kapital förts över till moderbolaget, ett så kallat koncernbidrag.

Lär dig mer om nyckeltal

Vilka nyckeltal som är viktiga för dig och din verksamhet lär du dig i FAR:s online-kurs Kassaflödesanalys. Kursen riktar sig till dig som jobbar med exempelvis redovisning, revision och controlling.

Relaterade utbildningar

  • Räkenskapsanalys Onlinekursen ger kännedom om vad som enligt gällande lagstiftning ska framgå av årsbokslut och årsredovisningar samt vad som kan utläsas ur dessa dokument. Stor vikt läggs vid samband mellan olika poster i resultaträkningen och balansräkningen samt vid analyser av informationen i årsbokslut och årsredovisningar. Du får göra beräkningar av nyckeltal och tolka denna information.
  • Kassaflödesanalys - grund I denna onlinekurs får du grundläggande teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning.
  • Kassaflödesanalys - fördjupning Fördjupning i svårare justeringar och kassaflödesanalys för koncerner – onlinekurs.
  • Kassaflödesanalys för koncern En kurs för dig som vill lära dig hur du upprättar och analyserar en kassaflödesanalys för en koncern. Efter kursen är du väl insatt i de regler och praxis som ligger till grund för kassaflödesanalysen och du kan upprätta en kassaflödesanalys för en koncern. Vi går även igenom speciella problem som kan uppstå i kassaflödesanalysen.
  • Kassaflödesanalys i praktiken Efter den här dagen kommer du att ha de kunskaper som behövs för att självständigt upprätta en kassaflödesanalys i en juridisk person (aktiebolag). Under kursen beskrivs också hur en kassaflödesanalys kan tydas och hur den kan användas i företagets likviditetsplanering.