2021-08-17
Inspiration

Snabbguide i K3-regelverket

Vid räkenskapsårets slut ska alla aktiebolag göra en årsredovisning. Hur den ska utformas styrs av de så kallade K-regelverken som tagits fram av Bokföringsnämnden. K3 måste användas av alla större aktiebolag – men kan också passa mindre företag.

K3-regelverket är mer flexibelt

Där K2 är regelbaserat är K3 principbaserat. Det innebär att det finns mer utrymme för tolkning och individuella bedömningar i K3 än i K2.

K3-regelverket kostar mer

Det krävs mer kompetens att ta fram en årsredovisning enligt K3. Och eftersom det krävs mer administration kommer det också att kosta mer.

K3-regelverket ger en mer rättvisande bild av företaget

K3 ger en mer komplett och rättvisande bild av företaget än K2. Om det finns finansiärer eller andra externa intressenter kan de kräva den mer utförliga årsredovisningen. 

K3-regelverket passar tillväxtbolag

Planerar ert företag att växa under de kommande åren? I K3 finns möjlighet att redovisa egenutvecklade, immateriella tillgångar som en tillgång i balansräkningen, vilket är en fördel för tillväxtbolag.

Det här ska ingå i K3-årsredovisningen som skickas till Bolagsverket:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Noter
 • Rapport över årets förändring i eget kapital

K3 måste användas av alla större aktiebolag. Hit hör företag som två år i rad uppfyllt minst två av följande:

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Relaterade utbildningar

 • K2-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av uppbyggnaden av K2-regelverket och hur det ska tillämpas. Förutom de övergripande frågorna får du också fördjupningar tolkningar av regelverket inom väsentliga områden.
 • K2 Fördjupning för redovisningskonsulter Med den här kursen blir du bättre på att tillämpa K2 i ditt dagliga arbete som kvalificerad redovisningskonsult. De erfarna lärarna ger dig insikter på djupet om hur regelverket ska tillämpas i olika situationer utifrån de olika reglerna och de grundläggande principerna. Vi gör också kopplingar till Reko för att du ska få tips om hur du på ett ändamålsenligt sätt kan dokumentera dina överväganden och slutsatser.
 • K3-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av K3-regelverkets uppbyggnad och tillämpning.
 • Redovisning av finansiell leasing - K3 Lär dig grunderna för vad finansiell leasing är och hur du ska hantera det enligt K3 ur leastagarens perspektiv. I kursen får du tydliga exempel med olika komplexitet på hur beräkningar ska ske och hur leasingavtalen ska redovisas utifrån detta.