Samarbete

Samarbeten

FAR är engagerad i och samarbetar med olika föreningar och organisationer för att utveckla branschens tjänster och tillvarata medlemmarnas allmänna yrkesintressen. Det handlar exempelvis om att ta fram standarder och förenkla rutiner.

Våra medlemmar är lönekonstulter, revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare/specialister verksamma inom den svenska revisions- och rådgivningsbranschen. FAR tillvaratar medlemmarnas allmänna yrkesintressen genom att leda utvecklingen av professionella och regulatoriska frågor som bidrar till branschens affärsmässiga förutsättningar samt skapar värde och förtroende inom näringsliv och samhälle.

Att initiera och delta i olika former av samarbeten är därför både nödvändigt och självklart. Nedan listas några exempel på samarbeten.

 • Internrevisorerna. Internrevisorerna är en branschorganisation för yrkesverksamma internrevisorer. Föreningen har cirka 630 medlemmar som arbetar med internrevision, internkontroll, IT-revision, utbildning och säkerhet.  

  Internrevisorerna är en del av den internationella branschorganisationen the Institute of Internal Auditors (IIA), som grundades 1941 och har sitt huvudkontor i Florida. IIA är verksam inom utbildning, utveckling, forskning och teknisk rådgivning för internrevisorer över hela världen och certifierar yrkesverksamma internrevisorer genom CIA-certifieringen (Certified Internal Auditor).

  FAR och Internrevisorerna har bland annat tagit fram en skrift om praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer.

 • Skatteverket. FAR har tillsammans med Srf konsulterna sedan flera år tillbaka ett samverkansprojekt med Skatteverket kring redovisning och revision. Samverkan sker i två grupperingar. Den ena gruppen utgör en strategisk del för större framtidsfrågor, den andra gruppen en mer operativ del för verksamhetsnära dialog i löpande frågor. Information på Skatteverkets webbplats.

 • Föreningen XBRL Sweden. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är en XML-baserad standard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information som etablerats över hela världen och som möjliggör effektivare överföring av ekonomisk information.

  Föreningen XBRL Sweden är en ideell förening, som bildades 2004. FAR är den så kallade facilitatorn för XBRL Sweden, det vill säga den neutrala part som fungerar som värd för föreningen. FAR representeras i styrelsen av styrelseordförande Björn Rydberg (Ernst & Young).

  Föreningen har som ändamål att stödja utveckling av och införandet av den öppna XBRL-standarden i Sverige. Detta för att uppnå en effektivare, säkrare, mer tillgänglig och transparent rapportering av ekonomisk information. Den svenska föreningen är medlem i den internationella XBRL-organisationen, XBRL International. För ytterligare information, besök XBRL Swedens webbplats.

 • SIE-gruppen. Filstandarden SIE (Standard Import Export) gör det enkelt att överföra redovisningsdata mellan olika redovisnings-, deklarations- och analysprogram. Detta gäller även om programmen kommer från olika leverantörer.

  SIE-Gruppen är en intresseförening för utveckling och administration av SIE-standarden. Föreningen har ett trettiotal medlemmar vilka främst representerar den svenska programvaruindustrin, redovisnings- och revisionsbranschen samt andra branschorganisationer. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Styrelsens medlemmar svarar för det löpande arbetet, och för vissa specifika uppgifter etableras arbetsgrupper där representanter från medlemsföretagen ingår. För ytterligare information, besök SIE-gruppens webbplats.

 • BAS-intressenternas förening. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening som har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och produkter i anslutning till denna. Föreningens medlemmar (varav FAR är en) företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. FAR är också representerad i styrelsen.

  Verksamheten bedrivs genom det helägda dotterbolaget BAS-kontogruppen i Stockholm AB.

  Arbetet omfattar underhåll, revidering och förbättring av BAS-kontoplanen och relaterade publikationer, liksom andra aktiviteter som är av betydelse för användningen av BAS-kontoplanen. För ytterligare information, besök deras webbplats.