Om våra kvalitetsnämnder

För varje medlemskategori ska finnas en kvalitetsnämnd. Respektive kvalitetsnämnd ska leda föreskriven kvalitetskontroll och övervaka att medlem fullgör sin skyldighet att genomgå kvalitetskontroll.

Respektive kvalitetsnämnd ska utfärda riktlinjer för kvalitetskontrollen. Dessa ska bland annat reglera frågan med vilken periodicitet kvalitetskontrollen ska ske. Om en medlem skulle vägra att genomgå kvalitetskontroll, ska kvalitetsnämnden underrätta FAR:s styrelse om detta. Respektive kvalitetsnämnd ska lämna en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. Ledamöter i respektive kvalitetsnämnd, ledamöter i styrelsen och anställda hos FAR får inte till obehöriga yppa vad som under kvalitetskontrollen har kommit fram om en enskild medlem eller det företag där medlemmen är verksam.