Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet

Kvalitetssäkring av lagstadgad revision är av avgörande betydelse för att säkerställa en god revisionskvalitet.

Kvalitetssäkring utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter och redovisningsföretag håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Kvalitetskontroll av revisionsverksamhet ska bedrivas så att den uppfyller kraven i EG-rekommendationen om kvalitetssäkring av lagstadgad revision i Europeiska unionen.

FAR har sedan länge genomfört kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag. Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete.

Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet