Hållbart FAR

FAR jobbar aktivt med att lyfta hållbarhetsfrågan. Nedan beskriver vi vårt engagemang och hur vi jobbar externt och internt. Här hittar du även verktyg och information kring hållbarhet i branschen.

Specialistgruppen för hållbar utveckling

Specialistgruppen för hållbar utveckling är FAR:s expertorgan avseende revisorsbranschens roll inom hållbar utveckling och ska aktivt driva frågor och opinion samt svara på remisser.

Sektion redovisning

FAR:s kvalitetsnämnder

Branschen har högt ställda krav vad gäller etik och kvalitet, vilket är avgörande hållbarhetsfrågor för branschen. För varje medlemskategori ska finnas en kvalitetsnämnd.

Tidningen Balans

Tidningen Balans har under flera års tid lyft frågan om hållbarhet, ur många olika perspektiv. Återkommande ämnen är hållbarhetsrapportering, integrerad rapportering, jämställdhet och skatt som hållbarhetsfråga.

Priset för Bästa redovisning av hållbarhet

Sedan 2003 delar FAR priset för Bästa redovisning av hållbarhet. Priset går till ett börsnoterat eller statligt ägt bolag som har en granskad hållbarhetsrapport. I juryn ingår medlemmar från FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling.

Opinionsbildning

FAR lyfter vid många olika tillfällen hållbarhetsfrågan i branschen. Bland annat fokuserade branschdagarna 2016 på det hållbara ledarskapet. I Almedalen 2016 fokuserade FAR på hållbarhet i kommunerna och FNs Globala Hållbarhetsmål.

FAR:s interna hållbarhetsarbete

Sedan hösten 2015 satsar FAR internt på hållbarhet, genom att lyfta viktiga frågor och ta fram redskap och mål för att komma framåt. 

FAR:s åtagande och ansvar hittar du i vår Uppförandekod.

FAR är stödjande medlem av Institutet mot mutor och följer Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet.

Taggar: Hållbarhet, Hållbarhetsredovisning

Vanliga frågor och svar

Vilka ska upprätta en hållbarhetsrapport i enlighet med ÅRL?

De nya reglerna om hållbarhetsrapportering ska tillämpas av större företag. Det innebär att för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska mer än ett av följande kriterier vara uppfyllda:

  • medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250
  • företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor
  • företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Alla företag, oavsett associationsform, som omfattas av ÅRL, ÅRKL och ÅRFL och som uppfyller storlekskriterierna ovan ska hållbarhetsrapportera.

Har företagets typ av verksamhet någon betydelse för om hållbarhetsrapport ska upprättas eller inte?

När det gäller storlekskriterierna har företagets verksamhet betydelse för kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsföretag och finansiella holdingföretag. För dessa verksamheter, liksom för noterade bolag, är det storlekskriterierna för koncernen som är avgörande för när hållbarhetsrapport ska upprättas. Utöver detta saknar företagets typ av verksamhet betydelse avseende kraven på att upprätta hållbarhetsrapport.

Vilket språk ska hållbarhetsrapporten upprättas på?

Om hållbarhetsrapporten är en del av årsredovisningen ska rapporten upprättas på svenska. Om rapporten är en separat handling finns det inga språkkrav. Ett företag som är dotterbolag till ett utländskt moderbolag kan alltså tillgodoräkna sig moderbolagets hållbarhetsrapport även om den är upprättad på ett annat språk om denna uppfyller kraven i ÅRL och det finns förutsättning för dotterbolaget enligt lagen att tillgodoräkna sig moderbolagets hållbarhetsrapport.

Hur omfattande kan som minimum en hållbarhetsrapport vara? Vad krävs för att uppfylla miniminivån?

Som minimum ska hållbarhetsrapporten behandla de områden som anges i 6 kap. 12 § ÅRL. Det är inte rapportens omfattning som är det centrala. En
hållbarhetsrapport kan utgöras av ett relativt kortfattat dokument så länge skall-kraven uppfylls (se punkt 9 nedan).

Eftersom det är en “följa eller förklara”-lagstiftning innebär det att skall-kraven kan täckas genom att förklara varför ett skall-krav inte har redovisats.

Visa fler frågor och svar