Måste ett uppdrag fullföljas om jag har skrivit under ett uppdragsavtal?

Om redovisningskonsulten inte får möjlighet att leverera enligt överenskommelse, ska redovisningskonsulten ompröva uppdraget. Avsikten med ett uppdragsavtal är ju att reglera hur arbetet med uppdraget ska bedrivas under löptiden, till exempel under det kommande
året. Syftet är att båda parter ska kunna planera sitt arbete enligt den ansvarsfördelning som anges i uppdragsavtalet. Om en uppdragsgivare regelmässigt inte lämnar in sitt material enligt överenskommelse har avtalet brutits och omprövning ska ske. Om en sådan omprövning visar att de överenskomna villkoren inte uppfylls av uppdragsgivaren kan
redovisningskonsulten välja att säga upp avtalet med hänvisning till dessa brister. Om detta inte klart framgår av uppdragsavtalet finns en sådan klausul i Srf konsulternas allmänna villkor utgåva 2016, punkt 15.