Hur ofta måste ett uppdragsavtal skrivas om eller förnyas?

Enligt Reko 330 ska uppdragsavtalet förnyas så snart väsentliga förändringar har skett. En rekommendation är att avtalet löpande utvärderas för att se att samarbetet fungerar på avsett sätt och för att ta hänsyn till eventuella förändringar. Med förändringar kan till exempel avses förändrade arbetsuppgifter, förändrad omfattning eller ny företagsledning eller styrelse.

En årlig genomgång av uppdragsavtalet med uppdragsgivaren ger redovisningskonsulten möjlighet att diskutera om uppdragsgivaren är nöjd med konsultens arbete och de tjänster som levereras. Även redovisningskonsulten får möjlighet att utvärdera och diskutera samarbetet. Om inga förändringar krävs kan avtalet löpa vidare. Ett sätt att uppdatera delar av avtalet utan att skriva om hela kan vara att hänvisa till en bilaga som behandlar aktuella områden. Då kan bilagan uppdateras vid behov utan att grundstrukturen för uppdragsavtalet förändras. Ändringar och tillägg i befintliga avtal ska alltid dokumenteras skriftligt i uppdragsavtalet.