Vilka underlag måste jag spara när jag upprättar en inkomstdeklaration åt en kund?

När du biträder med att upprätta deklarationer, kan din dokumentation, utöver ditt uppdragsavtal, bestå av:

  • kopia av föregående års deklaration
  • de kontroller och rimlighetsbedömningar av inlämnade underlag som har genomförts
  • vilka eventuella kompletterande frågor som har ställts till uppdragsgivaren
  • förslag på rättelser och kompletteringar som du har lämnat
  • väsentlig korrespondens i samband med deklarationen
  • väsentliga anteckningar från muntliga diskussioner
  • kopia av den deklaration/de deklarationer där du medverkat vid upprättandet
  • kopia av följebrev till uppdragsgivaren

Biträde med inkomstdeklaration är en tjänst som påverkar uppdragsgivarens beskattning. Du bör därför bifoga ett följebrev som innehåller information om uppdragsgivarens ansvar för lämnade uppgifter och ansvar att kontrollera att uppgifterna i inkomstdeklarationen är riktiga.
Du bör också upplysa uppdragsgivaren om konsekvenserna av att inte fullgöra dessa skyldigheter.