Vad är skillnaden på räkenskapsinformation och ”min” dokumentation som redovisningskonsult? Är inte allt räkenskapsinformation?

Räkenskapsinformation är sådan information som framgår av bokföringslagen (BFL 1 kap. 2 §). Ansvaret för denna information och dess arkivering vilar på den bokföringsskyldige, det vill säga uppdragsgivaren. Arkiveringstiden för räkenskapsinformation är minst sju år. ”Din” dokumentation som redovisningskonsult avser ditt arbetsmaterial över hur uppdraget har utförts, vilka väsentliga diskussioner som förts
med uppdragsgivaren och vilka slutsatser som ni kommit fram till. Det ska alltså gå att skaffa sig en övergripande förståelse för hur uppdraget har utförts. Arkiveringstiden för redovisningskonsultens egen dokumentation är minst tio år, vilket hänger samman med preskriptionstiden i skadeståndsärenden. Reko 205 anger vad som alltid ska ingå i din
dokumentation, samt exempel på vad som därutöver ofta är lämpligt med hänsyn till uppdragets komplexitet och omfattning. I Reko 660 finns vägledning kring vilken räkenskapsinformation som redovisningskonsulten ska tillhandahålla uppdragsgivaren samt vilket material som omfattas av arkiveringsplikten.