Vilka ska upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen?

Följande företag ska upprätta hållbarhetsrapport för koncernen:

  • Moderföretag ska upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen om moderföretaget individuellt uppfyller mer än ett av kriterierna ovan.
  • Om moderföretaget har emitterat aktier eller skuldebrev som är upptagna till handel på en reglerad marknad ska koncernredovisning med en hållbarhetsrapport upprättas om koncernen uppfyller mer än ett av kriterierna ovan.
  • Om moderföretaget omfattas av ÅRKL och ÅRFL (kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsföretag och finansiella holdingföretag) ska koncernredovisning med hållbarhetsrapport upprättas om koncernen uppfyller mer än ett av kriterierna ovan.