Vad ska man tänka på när man upprättar en hållbarhetsrapport enligt ÅRL genom att använda GRI:s redovisningsramverk?

  • Enligt ÅRL är det möjligt att upprätta en hållbarhetsrapport genom att använda sig av GRI:s redovisningsramverk. Då GRI:s redovisningsramverk används är det viktigt att tänka på att kraven i ÅRL tillgodoses, då skillnader finns mellan de olika ramverken.
  • I praktiken behöver man säkerställa att risker är tydligt adresserade, liksom att de olika områdena miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, personal samt motverkande av korruption har redovisats i den lagstadgade hållbarhetsrapporten.