Vad händer om bolaget inte upprättar en hållbarhetsrapport?

Om en hållbarhetsrapport trots lagkrav inte alls upprättas ska revisorn upplysa om detta genom följande uttalande: En hållbarhetsrapport har inte upprättats. Detta uttalande lämnas i ett separat avsnitt i revisionsberättelsen (jämför FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten, exempel 3.3). Någon annan upplysning eller anmärkning om förhållandet lämnas inte. Uttalandet påverkar inte revisorns övriga uttalanden i revisionsberättelsen.