Vad avses med ”de två senaste räkenskapsåren”?

I enlighet med ÅRL ska en hållbarhetsrapport upprättas om företaget uppfyller mer än ett av tre villkor ”för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren”. Härmed avses de två räkenskapsår som närmast föregår det räkenskapsår för vilket hållbarhetsrapport ska upprättas. Exempel: För räkenskapsår som sammanfaller med kalenderår 2018 ska kriterierna i 6 kap. 10 § ÅRL vara uppfyllda för räkenskapsåren 2016 och 2017 för att krav på hållbarhetsrapport ska föreligga.