Hållbarhetsrapport för koncernen saknas: Hur ska ett dotterbolag som ingår i en större koncern göra avgränsningar avseende koncernens väsentliga hållbarhetsfrågor?

Då ett svenskt dotterbolag som ingår i en större utländsk koncern träffas av kravet på hållbarhetsrapport, ska hållbarhetsrapporten ha en sådan omfattning att bolagets affärsmodell och roll i värdekedjan tydligt framgår. Bolaget förväntas därmed kunna redogöra för konsekvenserna av den svenska verksamheten. Det är även önskvärt att det svenska bolaget på en övergripande nivå redogör för de mest centrala frågeställningarna i koncernen.