Kan man lämna en bokslutsrapport för ett företag som valt att utnyttja förenklingsreglerna i K2-regelverket?

Ja, bokslutsrapporten är inte på något vis kopplad till vilket redovisningsregelverk som företaget har valt att följa. Det viktiga är att företaget följer god redovisningssed enligt den valda normen. Någon särskild notering om att bokslutsrapporten avser ett företag som
upprättar sin årsredovisning enligt K2-reglerna ska inte göras.