Kan jag lämna en bokslutsrapport om inte OBS-kontot rättas inom rimlig tid?

Observationskonton används för att boka upp oklara transaktioner som inte direkt kan hänföras till ett angivet konto i företagets kontoplan. Orsaken är ofta att affärshändelsen har bristande underlag eller inte på ett naturligt sätt kan identifieras till sin innebörd eller samband med verksamheten. Det innebär att redovisningens kvalitet försämras eftersom
poster på OBS-konton inte har påverkat företagets resultat och ställning på ett korrekt sätt. Dessa poster måste snarast utredas och klassificeras på rätt sätt för att redovisningen ska få en hög kvalitet. Redovisnings-konsulten måste därför vara aktiv och snarast uppmana uppdragsgivaren att komplettera de brister och oklarheter som har medfört en kontering på
OBS-kontot. Om uppdragsgivaren trots upprepade frågor från redovisningskonsulten inte lämnar sådan information som gör att transaktioner på OBS-kontot löpande kan utredas och föras om kan någon bokslutsrapport inte lämnas.