Kan jag lämna en bokslutsrapport om det under året finns stora positiva kassasaldon?

Verksamheter som hanterar löpande kontanta in- och utbetalningar kan ha stora kassasaldon utan att det är något fel med detta. Det finns därför i princip inte något som hindrar att redovisningskonsulten lämnar en bokslutsrapport enbart baserat på att företaget har stora kassasaldon. Men det finns både särskilda risker och särskilda lagar och regler i kontantbranschen som måste uppmärksammas och hanteras.

Redovisningskonsulten måste förvissa sig om att företaget har bra rutiner för sin kontanthantering. Reglerna i till exempel kassaregisterlagen och bokföringslagen måste beaktas. En bra rutin innebär bland annat att kassan inventeras löpande och att överskott sätts in på banken enligt upprättade rutiner. Om bankinsättning inte sker enligt dessa rutiner ska redovisningskonsulten förstå varför och göra en bedömning av om rutinen är säker och uppfyller de regler som finns. Det kan vara så att banken ligger långt bort och uppdragsgivaren förvarar kontanter säkert i ett kassaskåp.

En riskfaktor bakom stora kassasaldon är att de kan dölja differenser från oredovisade transaktioner eller att företagets ägare/ledning har tagit ut beloppet för privat bruk utan att redovisa det som uttag, lön eller utdelning. I ett aktiebolag bryter detta mot ABL och i sådana
fall kan inte någon bokslutsrapport lämnas. Redovisningskonsulten bör därför löpande kontrollera och dokumentera insättning av kassasaldon till företagets bankkonto, samt aktivt verka för att eventuella differenser kan utredas för att skapa förutsättningar för god intern kontroll och för att kunna lämna en bokslutsrapport.