Kan jag lämna en bokslutsrapport om det har funnits kassaunderskott?

Kassaunderskott är en allvarlig brist i redovisningen, eftersom det indikerar att företaget inte har kontroll över sin redovisning av in- och utbetalningar. Det finns även en risk att det tyder på oredovisade intäkter och/eller kostnader. Här krävs en diskussion med uppdragsgivaren, och redovisningskonsulten måste få underlag till dessa transaktioner för att
säkerställa att de är rätt redovisade. Redovisningskonsulten ska dokumentera sin analys av uppkomst och förklaring till kassaunderskottet. Om uppdragsgivaren inte kan dokumentera pengarnas ursprung på ett rimligt sätt, eller om kassaunderskott uppstår vid upprepade
tillfällen under räkenskapsåret kan inte någon bokslutsrapport lämnas, och rutiner för att motverka felen bör införas snarast.

Om redovisningskonsulten bedömer att kassaunderskottet är baserat på ett regelbrott kan inte bokslutsrapport lämnas och redovisningskonsulten ska ompröva och eventuellt avsluta uppdraget enligt Reko 310.