Värdepappersvolymen 2019/2020

Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk.

Värdepappersvolymen 19/20
690 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-26-3
Nästa upplaga: 2020-08
Läs digitalt i FAR Online

Om Värdepappersvolymen

Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut. Reglerna är indelade i ämnesområden. Det går även att snabbt slå upp enskilda lagar och direktiv m.m. med hjälp av den inledande lagförteckningen eller genom sökorden sist i boken.

Nyheterna i Värdepappersvolymen 2019/2020

 • Utländska avvecklingssystem som inte omfattas av EUs regelverk och föreskrifter om produktingripande ska kunna likställas med system som omfattas vad gäller skydd mot rättsliga risker.
 • Krav på offentliggörande av principer för aktieägarengagemang hos institutionella investerare och kapitalförvaltare.
 • Ändringar i lagen om handel med finansiella instrument, lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder till följd av EUs förordning om referensvärden.
 • Nya EU-regler i EMIR om clearingkrav, tillfälligt upphävande av clearingkravet, riskbegränsningstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registrering, tillsyn av transaktionsregister samt kraven på transaktionsregister.
 • Ändringar i FFFS 2014:12 Tillsynskrav och kapitalbuffertar, som bl.a. omfattar anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument, offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas samt tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat. Även följdändringar i FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
 • Nya föreskrifter från Finansinspektionen om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag, övervakning av emittenters regelbundna finansiella information, produktingripande samt ökade informationskrav för värdepappersfonder och specialfonder.

Upplägg och innehåll

 • Värdepappersmarknaden
 • Fonder & förvaltare
 • Aktiebolag
 • Handel & kontoföring
 • Kapitalkrav
 • Etik & brott
 • Konsument
 • Redovisning och rapportering
 • Svenska Fondhandlareföreningen
 • SwedSec
 • Fondbolagens förening
 • Euroclear
 • Sökord
Värdepappersvolymen 19/20
690 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-26-3
Nästa upplaga: 2020-08
Läs digitalt i FAR Online