Samlingsvolymen 2021 – Revision

FAR:s Samlingsvolym Revision är regelsamlingen som innehåller ISA, RevR, RevU, Revisorsinspektionens regelverk samt de lagar som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. 

Samlingsvolymen 2020 – Revision
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-43-0
Läs digitalt i FAR Online

FAR:s Samlingsvolym Revision kommer nu ut för 43:e året i följd. I den får du tillgång till reglerna om revisorer och revision.

Bland nyheterna i årets bok kan nämnas:

  • Att det har kommit ett nytt uttalande från FAR i form av RevU 18 Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar.
  • ISRE 2410 innehåller ett nytt exempel på uppdragbrev som tar hänsyn till svenska förhållanden.
  • Ändrade regler för revisorers ansvarsförsäkringar.
  • En ny version av ISA 540 Granskning av uppskattningar i redovisningen med tillhörande upplysningar med ändringar avseende redovisning av förväntade kreditförluster, leasing, försäkringskontrakt och intäktsredovisning.

Nytt är också att följande fem tidigare uttalanden har gjorts om från uttalanden till rekommendationer:

Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag RevU 2 ändras till RevR 13. 
Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt RevU 4 ändras till RevR 14. 
Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 6 kap. 23 § FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse RevU 15 ändras till RevR 15. 
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten RevU 16 ändras till RevR 16. 
Gemensam revision RevU 17 ändras till RevR 17.

  • RevR 700 har bland annat fått en ny punkt om revisorspåteckning vid elektronisk underskrift.
  • Översyn och uppdatering av flera andra RevR och RevU.

FAR:s Samlingsvolym Revision är uppdaterad per den 1 januari 2021. Även ändringar som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med.

 

Samlingsvolymen 2020 – Revision
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-43-0
Läs digitalt i FAR Online