Samlingsvolymen 2021 – Revision

FAR:s Samlingsvolym Revision är regelsamlingen som innehåller ISA, RevR, RevU, Revisorsinspektionens regelverk samt de lagar som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. 

Samlingsvolymen 2020 – Revision
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-43-0
Läs digitalt i FAR Online

FAR:s Samlingsvolym Revision kommer nu ut för 43:e året i följd. I den får du tillgång till reglerna om revisorer och revision.

Bland nyheterna i årets bok kan nämnas:

  • Att det har kommit ett nytt uttalande från FAR i form av RevU 18 Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar.
  • ISRE 2410 innehåller ett nytt exempel på uppdragbrev som tar hänsyn till svenska förhållanden.
  • Ändrade regler för revisorers ansvarsförsäkringar.
  • En ny version av ISA 540 Granskning av uppskattningar i redovisningen med tillhörande upplysningar med ändringar avseende redovisning av förväntade kreditförluster, leasing, försäkringskontrakt och intäktsredovisning.

Nytt är också att följande fem tidigare uttalanden har gjorts om från uttalanden till rekommendationer:

Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag RevU 2 ändras till RevR 13. 
Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt RevU 4 ändras till RevR 14. 
Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 6 kap. 23 § FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse RevU 15 ändras till RevR 15. 
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten RevU 16 ändras till RevR 16. 
Gemensam revision RevU 17 ändras till RevR 17.

  • RevR 700 har bland annat fått en ny punkt om revisorspåteckning vid elektronisk underskrift.
  • Översyn och uppdatering av flera andra RevR och RevU.

FAR:s Samlingsvolym Revision är uppdaterad per den 1 januari 2021. Även ändringar som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med.

Samlingsvolymen 2020 – Revision
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-43-0
Läs digitalt i FAR Online

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar