Så blir du ordinarie medlem i FAR

Ordinarie medlemskap i FAR är för dig som är kvalificerad revisor, auktoriserad redovisningskonsult, auktoriserad lönekonsult, auktoriserad skatterådgivare eller specialist.

Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan. De krav som gäller för inval framgår av FAR:s stadgar samt av invalskraven för medlemskap i FAR.

Kraven är indelade i allmänna krav som gäller för samtliga oavsett medlemskategori och särskilda krav som gäller för respektive medlemskategori.

Allmänna krav för samtliga medlemmar
Sökanden ska uppfylla samtliga av nedanstående kriterier:

Vara verksam i ett revisionsföretag (1), ett redovisningsföretag (2) eller ha nära anknytning (3) till den verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen.

  • Ha gjort sig känd för redbarhet och i övrigt bedömas lämplig.
  • Förklara sig vilja följa FAR:s stadgar.
  • Förklara sig vilja följa FAR:s regler för god yrkessed.

(1): Begreppet ”revisionsföretag” omfattar också ett företag som ingår i ett nätverk. Revisionsföretag och nätverk har samma innebörd som i revisorslagen (2001:883).
(2): Begreppet ”redovisningsföretag” definieras av styrelsen. Den huvudsakliga verksamheten i företaget ska utgöras av redovisningsverksamhet. Redovisningsverksamhet i bifirma i företag med annan verksamhet är inte att anse som ett redovisningsföretag.
(3): Begreppet ”nära anknytning” definieras av styrelsen.