2021-03-29
Remisser

Remiss - Promemorian Nedstängningsstöd (Dnr Fi2021/01206)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Remiss av promemorian Nedstängningsstöd (Dnr Fi2021/01206). FAR får med anledning av detta anföra följande.