2020-06-09
Remisser

Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster (Fi2020/01855/S2)

I ett remissvar har FAR yttrat sig över promemorian Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster.

I promemorian föreslås att omvänd skattskyldighet införs för omsättning mellan beskattningsbara personer av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, telekommunikationstjänster, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

Trots att FAR generellt är positivt till förslag som kan antas motverka mervärdesskattebedrägerier, anser FAR i detta fall att förslaget inte verkar vara ett effektivt medel för att minska statens skatteförluster till följd av mervärdesskattebedrägeri.

Detta eftersom förslagets konsekvensanalys inte innehåller information som möjliggör en utvärdering av ifall kostnaderna för företagen att anpassa sig till och sedan efterleva de nya reglerna står i rimlig proportion till de ökade skatteintäkterna som förslaget kan medföra.

Läs hela promemorian och FAR:s remissvar nedan.