2018-09-17

Tillägg till remiss (FI Dnr 18-3578) förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

FI remitterade i juni 2018 ett förslag till nya föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information. FI kompletterar den tidigare remissen med ett förslag om att det i de nya föreskrifterna införs en bestämmelse om att övervakningsorganets ledamöter ska vara oberoende.