2015-09-15
Remisser

Nya Regler för revisorer och revision SOU 2015:49

Regeringen beslutade 13 mars 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna om revisorer och revision.