2015-10-28
Remisser

Nya regler för AP-fonder

I promemorian föreslås en ny organisation för de myndigheter som förvaltar buffertkapital i inkomstpensionssystemet samt nya regler för förvaltning av buffertkapital.