2014-05-28

Sanktioner enligt CRD IV (Fi2014/1356)

De internationella standarderna och reglerna för bank-verksamhet, Basel 3-överenskommelsen, har i Europa införts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-pappersföretag (CRD IV) samt Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CRR).