2022-01-31
Press

Global standard för LCE-revision allt närmare

FAR välkomnar förslaget till en global standard för revision i företag med mindre komplex verksamhet. Men delar av förslaget bör ses över.
– En gemensam standard bidrar tilljämförbarheten länder emellan, vilket vilket bidrar till ett fortsatt högt förtroende för revisionen och för näringslivet i stort, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

FAR välkomnar förslaget till en global standard för revision i företag med mindre komplex verksamhet. Men delar av förslaget bör ses över, bland annat är dokumentationskraven alltför omfattande.

– En global standard som fokuserar på företag med mindre komplex verksamhet skulle bidra till att öka relevansen, nyttan och effektiviteten i revisionen. Därför är det mycket positivt att det nu har tagits ytterligare ett steg mot en global standard som uteslutande fokuserar på revision i dessa företag, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Förslaget om en ny standard för mindre komplexa företag, så kallade LCE (Less Complex Entities), kom sommaren 2021. I slutet av januari lämnade FAR in sitt remissvar till den internationella standardsättaren IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

– Det är oerhört viktigt att det blir en global standard, så att vi inte hamnar i ett läge där enskilda länder tar fram egna standarder. En gemensam standard bidrar tilljämförbarheten länder emellan, vilket bidrar till ett fortsatt högt förtroende för revisionen och för näringslivet i stort, säger Karin Apelman.

Men FAR menar att det finns delar i förslaget som bör ses över:

Dokumentationen

Dokumentationskraven i ISA upplevs ofta omfattande. Det borde krävas mindre dokumentation vid revision av LCE-företagen och då särskilt för de mindre företagen, exempelvis enmansföretag. Finns det ingen styrelse, eller utvecklad intern kontroll, så borde kraven på dokumentation och rapportering kunna minska.

Koncernrevisioner

I förslaget står att standarden inte kan användas vid koncernrevisioner. En tuff begränsning menar FAR, som vill se att standarden ska gå att applicera på Less Complex Groups, alltså enklare koncerner.

Skalbarheten

FAR ser gärna att skalbarheten tydliggörs på följande tre punkter:

  • Riskanalysen – ett litet företag kräver inte en lika omfattande analys.
  • Rapportering och kommunikation till styrelse och ledning – i många små företag är det ofta en och samma person.
  • Dokumentation – här ser FAR att omfattningen av dokumentation av enklare bedömningar borde klargöras.

Beslut från IAASB väntas fattas i december 2022.