2021-03-30
Press

Remiss - Positivt att en kvalificerad revisor ska granska stödansökningar

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Remiss av promemorian Nedstängningsstöd (Dnr Fi2021/01206). Positivt att en kvalificerad revisor ska granska stödansökningar.

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Remiss av promemorian Nedstängningsstöd (Dnr Fi2021/01206).

FAR:s remissvar

Fler remissvar finns här

FAR anser att det är bra att företag som har haft en väsentlig minskning av nettoomsättningen, som en följd av att verksamheten inte har kunnat bedrivas på grund av föreskrifter om förbud eller nedstängning, kan få ersättning med upp till 100 procent av de fasta kostnaderna och att lönekostnader i detta sammanhang anses vara en fast kostnad. 

FAR ser också positivt på bedömningen i promemorian att vinstutdelningar inte bör utesluta stöd. 

Regeringens förslag att en kvalificerad revisor ska granska stödansökningar även för det nya nedstängningsstödet är också mycket positivt, eftersom det innebär att fler företag kommer att få rätt stöd.

FAR:s synpunkter på promemorian

I promemorian står det att omställningsstöd inte får lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen av ansökan för respektive stödperiod kan anses vara på obestånd. FAR anser att detta bör omformuleras då företag inte kan veta när ansökningen kommer att prövas av Skatteverket. FAR föreslår att det i stället ska vara vid tidpunkten för lämnandet av ansökan som det eventuella obeståndet prövas.

FAR har också synpunkter som rör vidarefakturerade fasta kostnader mellan koncernföretag. FAR anser att regeln slår fel i ett flertal fall och skapar en märklig orättvisa mellan olika kostnadskategorier. FAR rekommenderar därför regeringen att se över regeln.