2021-06-29
Press

Familjestiftelser ska inte kunna användas för att runda 3:12-reglerna

FAR har lämnat ett remissvar på Finansdepartementets promemoria Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. FAR tillstyrker förslaget, men hade helst sett att frågan hade beretts genom tillsättande av en utredning som tagit ett mer samlat grepp på problemställningen.

FAR har lämnat ett remissvar på Finansdepartementets promemoria Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen.

Bakgrunden till den föreslagna ändringen i 3:12-reglerna är två förhandsbesked som av olika skäl har undanröjts av Högsta förvaltningsdomstolen.

Den stora frågeställningen handlar om att delägare i fåmansföretaginte ska kunna ta ut lågbeskattad utdelning när de är verksamma i bolaget och företaget delvis ägs av en stiftelse som ses som utomstående delägare.

Förhandsbeskeden tydde på att verksamma delägare i ett fåmansföretag skulle få skattefördelar om en stiftelse äger 30 procent eller mer av rösterna i företaget. Eftersom ingen äger en stiftelse sågs stiftelsen som en utomstående ägare enligt utomståenderegeln.

FAR tillstyrker förslaget, men hade helst sett att frågan hade beretts genom tillsättande av en utredning som tagit ett mer samlat grepp på problemställningen, enligt remissvaret som undertecknats av Michael Johansson, ordförande i FAR:s remissgrupp – Skatt.

– Syftet är att man inte ska kunna använda familjestiftelser som delägare, för att en annan verksam delägare ska kunna komma runt 3:12-reglerna och kunna ta ut lågbeskattad utdelning. FAR delar således uppfattningen i promemorian att rena kringgående av lagstiftningen ska stoppas, men att det är viktigt att säkerställa att inga andra fall också får en högre beskattning än avsett, understryker Michael Johansson.

FAR:s remissvar