2020-04-21
Press

Stärkt expertnätverk inom FAR

En starkare, effektivare och mer sammanhållen organisation med ökade möjligheter att driva FAR:s viktiga frågor och att synliggöra branschen. Det är ambitionen med den nya modell för expertnätverket med medlemmar, ”FAR-aktiva”, som gäller från och med maj.

En starkare, effektivare och mer sammanhållen organisation med ökade möjligheter att driva FAR:s viktiga frågor och att synliggöra branschen. Det är ambitionen med den nya modell för expertnätverket med medlemmar, ”FAR-aktiva”, som gäller från och med maj. 

FAR har sedan många år ett gediget nätverk av medlemmar som på olika sätt tar sig an viktiga branschfrågor. Det kan bland annat vara att skriva remissvar, göra regeltolkningar, utfärda rekommendationer och uttalanden som underlag för FAR:s styrelse. Grupperna samlar Sveriges främsta experter inom redovisning, revision och skatt och inom specialiserade områden som offentlig sektor, hållbarhet och etik. Sammantaget är det fler än hundra medlemmar engagerade på olika sätt i detta nätverk.

För att få ännu mer kraft i nätverket inleddes en översyn av hur FAR engagerar sina medlemmar i olika organ för drygt ett år sedan. Den modell som nu införs ska leda till ett mer sammanhållet och strukturerat arbetssätt för att driva branschens intressen och FAR:s prioriterade frågor framåt.

– I grupperna med FAR-aktiva samlar vi Sveriges främsta experter inom områden som redovisning, revision och skatt och det förnyade expertnätverket syftar till att ta tillvara all denna kunskap och kompetens på ett effektivare sätt. Arbetet inom de olika grupperna är oerhört viktigt och ambitionen är ett starkare FAR med större möjlighet att göra än mer nytta för såväl medlemmar som näringsliv och samhälle, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Förändringen innebär ett ökat fokus på strategi- och framtidsfrågor som har stor påverkan på branschen såväl som på näringsliv och samhälle. En del grupper får nya namn, medan andra införlivas i nya grupper eller upplöses. I det nya nätverket finns Strategi-, Specialist- och Operativa grupper. Samtliga grupper har en tydlig roll och tydligt definierade uppgifter och rapporteringsvägar.

Strategi- och Specialistgrupper leds av en ordförande som rapporterar till FAR:s generalsekreterare och VD. Strategigrupperna är: Revision, Redovisning, Redovisnings- och lönekonsulter och Skatt. Specialistgrupperna fungerar som stöd för Strategigrupperna och spänner över flera medlemskategorier. Specialistgrupperna är: Offentlig sektor, Hållbarhet och Etik.

De Operativa grupperna leds vanligtvis av en ordförande som rapporterar till Strategigruppen för det aktuella området, men när det handlar om tillfälliga grupper leds arbetet av en projektledare. De Operativa grupperna är: Finansiella företag – Revision, Normgivning – Revision, Finansiell rapportering – Redovisning, Remissgrupp – Skatt och Auktorisationsnämnd – Skatt.

Vem som ingår i de olika grupperna avgörs av kompetens, engagemang och lämplighet för de olika uppgifterna. Det ska vara en mix av medlemmar från stora och små byråer, från olika delar av landet och i olika åldrar.