2023-02-10
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 6

Myndigheter vill se obligatorisk e-faktura, stöd till företag som fått ökade kostnader till följd av brexit, en lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner är några av nyheterna i Utblick vecka 6.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Myndigheter vill se obligatorisk e-faktura

Skatteverket, Bolagsverket och Digg vill att regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdraget att undersöka förutsättningarna för att göra det obligatoriskt för företag och offentlig förvaltning att använda e-faktura.
Läs mer på skatteverkets webbplats

Anmälan – lansering av taxonomier m.m.

Den 7 mars på ett digitalt möte presenterar Bolagsverket finalversionen av bland annat företagsekonomisk statistikrapportering. Samtidigt presenteras vad som är på gång i taxonomisamarbetet mellan Bolagsverket, Skatteverket, Bokföringsnämnden, SCB och Finansinspektionen.
Läs mer och anmäl dig på Bolagsverkets webbplats

Revisorsinspektinonens examensråd får nya ledamöter och de mindre revisionsföretagen representeras

Från vårens prov 2023 blir det förändringar i Revisorsinspektionens examensråd. Examensrådet fyller en viktig funktion i att säkerställa att revisorsexamen håller en hög och jämn kvalitet och svårighetsgrad. Rådet utgör även ett stöd i strategiska frågor bland annat genom att fungera som en viktig aktör i myndighetens omvärldsbevakning
Läs mer på Revisorsinspektionens webbplats

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen för att få klarlagt om laddning av elfordon i en laddningsstation innebär att användare av elfordon ska anses förvärva el i mervärdesskatterättslig mening och, om så är fallet, från vem leveransen sker.
Läs mer på högsta förvaltningsdomstolens webbplats

Det går bra för svenska koncernföretag

Antalet anställda ökar snabbare i koncernföretag jämfört med företag som inte ingår i koncerner. Störst är ökningen i svenskägda koncerner. Där har antalet anställda ökat med 39 procent jämfört med 28 procent i utlandsägda koncerner.
Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Stöd till företag för ökade kostnader till följd av brexit

Svenska ESF-rådet utlyser stöd till företagare som fått ökade kostnader till följd av Storbritanniens utträde ur EU. 
Läs mer på verksamt.se webbplats

Hållbarhetsnätverket NGFS tar in synpunkter för att förbättra klimatscenarioanalys

Det globala hållbarhetsnätverket för centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter (NGFS) har publicerat en enkät om sina scenarier för klimatförändringarna och den ekonomiska utvecklingen – ett verktyg som i dag används av många aktörer. Syftet är att utveckla scenerierna vidare utifrån användarnas behov och erfarenheter.
Läs mer på finansinspektionens webbplats

Ett konkursbo har ansetts inte ha behörighet att väcka en skadeståndstalan efter att konkursen avslutats

I syfte att få till stånd efterutdelning sedan en konkurs avskrivits väckte konkursboet en skadeståndstalan mot konkursgäldenärens maka. Högsta domstolen har kommit fram till att konkursboet inte ska anses ha behörighet att väcka den aktuella talan.
Läs mer på högsta domstolens webbplats

Försäkringsbolag brister i sin hantering av klimatrisker i Orsa-rapporter

Det finns stora skillnader i hur skadeförsäkringsföretag behandlar klimatrisker i sina risk- och solvensbedömningar. En fördjupad analys som FI gjort pekar ut vilka brister som är vanliga och där företagen behöver bli mycket bättre för att leva upp till nya regler på området.
Läs mer på finansinspektionens webbplats

Remiss av SOU 2023:6 En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat SOU 2023:6 En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner.
Läs mer på regeringens webbplats

Läs FAR:s yttrande i tidningenbalans.se 

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.
Läs mer på regeringens webbplats

Internationellt

Flerpartsanalys av företagskonkurser

I dagens föränderliga miljö är risken för företagsincidenter stor. Globala kriser, nya affärsmetoder, och förändrade förväntningar från intressenter leder till nya sätt att göra affärer.  Accountancy Europe har tagit fram en rapport om hur företagen kan öka sin motståndskraft mot dessa problem och minska risker för företagsincidenter. 
Läs mer på Accountancy europes webbplats

IFAC välkomnar nya medlemmar

I början av 2023 välkomnade IFAC:s Professional Accountants in Business (PAIB) Advisory Group fyra nya medlemmar som nominerats av IFAC:s medlemmar.
Läs mer på IFAC:s webbplats

Seminarium om att stärka små och medelstora företags cyberresiliens

Accountancy Europé anordnar ett seminarium i Bryssel den 28 februari om cyberresiliens för små och medelstora företag.
Läs mer och anmäl dig på Accountancy Europes webbplats

IESBA arrangerar tre webbinarium om föreslagna ändringar av uppförandekoden för skatteplanering och andra skatterådgivningstjänster

The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) kommer arrangera tre webbinarium om utkastet till de föreslagna ändringarna av uppförandekoden för skatteplanering och andra skatterådgivningstjänster.
Läs mer och anmäl dig på IESBA:s webbplats

 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan