2022-09-23
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 38

Höjd styrränta, ett-årsregeln och effekterna av skattekontroll av reseavdrag är några av nyheterna du får i veckans utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Skattekontroll som underkänt reseavdrag får påverkan över tid 

Att få sänkt reseavdrag efter en skattekontroll leder till lägre redovisat reseavdrag även året efter. Det visar en ny rapport från Skatteverket. Syftet med rapporten är att studera hur ett beslut om sänkt avdrag för resor till och från arbetet under ett visst inkomstår påverkar det yrkade reseavdraget året efter. Läs mer hos Skatteverket

Moms ska betalas till räddningstjänsten vid automatlarm 

Skatteverket har kommit med ett förtydligande som rör räddningstjänstens avgifter vid automatlarm. När uttaget av avgifter har sin grund i ett privaträttsligt avtal mellan räddningstjänsten och den berörda parten är det inte en verksamhet som räddningstjänsten kan anses bedriva i egenskap av offentlig myndighet. Mervärdesskatt ska därför betalas på de avgifter räddningstjänsten tar ut för sin hantering av automatlarm. Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning 

Nytt ställningstagande om uppgifter på faktura 

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande som rör krav på uppgift om säljarens och köparens namn och adress i en faktura, mervärdesskatt. I ställningstagandet har myndigheten samlat ett antal tidigare behandlade frågor och redogör för sin syn på de olika kraven som uppges. Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning 

Hur beräknas nettoomsättning i kasinoverksamhet? 

Bokföringsnämnden har lämnat ett yttrande till domstol angående nettoomsättning i kasinoverksamhet och hur denna ska beräknas och bokföras enligt god redovisningssed. Läs mer hos Bokföringsnämnden 

Sex tillsynsärenden och ett dispensärende avgjort av RI 

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 september 2022 och avgjorde då sex tillsynsärenden och ett ärende om dispens. Vid sammanträdet beslutades det i ett fall om varning och erinran i fem. Den sökta dispensen beviljades. Läs mer hos Revisorsinspektionen 
 

RI om delbetänkandet Inkomstskatterapporter

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över delbetänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor. 
Läs mer hos Revisorsinspektionen 
 

Premiär för verksamt LIVE

Den 17 oktober kommer Verksamt.se att genomföra höstens första webbinarium med temat starta eget. Där informeras bland annat om vad som gäller kring skatter, moms och sjukpenning. 
Läs mer på verksamt.se
 

Skatteverket och Skatterättsnämnden om ettårsregeln

Den så kallade ettårsregeln i inkomstskattelagen är tillämplig endast när det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdas utlandsvistelse. I en rättsfallskommentar kommenterar Skatteverket ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Läs mer på Skatteverket  
 

Styrräntan höjs till 1,75 procent

Riksbankens direktion har beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Ta del av Riksbankens penningpolitiska rapport för september. Läs mer hos Riksbanken 

Strategirapport om antikorruption

IFAC har tagit fram en handlingsplan för hur branschen kan bidra till att motverka korruption och ekonomiska brott kan motverkas. Handlingsplanen innehåller ett ramverk som ska stärka revisorerna i arbetet att bidra till att motverka korruption och ekonomisk brottslighet. Läs mer på IFAC:s webbplats

Korruption och viljan att betala skatt 

Skattebetalarnas attityder till att betala skatt har ett samband med den upplevda nivån av korruption. På sin webb publicerar IFAC en artikel om förtroendet för skattesystemet och om revisorns roll att motverka korruption. Läs mer på IFAC:s webbplats

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan