2022-11-25
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 47

Upptäck varningssignaler kopplade till målvakter, nytt om personaloptioner och beskattning och utkast till ESRS lämnat. Det är några av nyheterna i Utblick vecka 47.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Upptäck varningssignalerna kopplade till målvakter 

Inom den finansiella sektorn är målvakter ett stort problem. I mitten av november lanserades en informationsfolder som stöd för banker och andra finansiella institut i arbetet mot användningen av målvakter och penningtvätt på Samordningsfunktionens webbinarium Spot-on! Läs mer på ekobrottsmyndighetens webbplats

Nytt från SKRN om personaloptioner och uttagsbeskattning 

Ett bolag som har utfärdat personaloptioner enligt 11 a kap. IL och avser att låta förvärvet av aktierna ske via teckningsoptioner ska inte uttagsbeskattas för överföring av teckningsoptioner till optionshavarna. Om bolaget låter teckningsoptionerna löpa ut utan att de nyttjas ska inte heller någon uttagsbeskattning ske skriver Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked. Läs mer hos Skatterättsnämnden

Ny rapport om användandet av e-faktura 

Det är varken tekniska förutsättningar eller lagstiftning som står i vägen för ökad användning av e-faktura utan snarare invanda rutiner, gamla sanningar och okunskap. Det konstaterar Nätverksgruppen elektroniska användare, NEA, i rapporten 80 procent e-faktura i Sverige 2024. Läs mer om rapporten

Bättre tillgång till inkomstuppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Brottsbekämpande myndig­heter ska få bättre tillgång till aktuella inkomst­uppgifter hos Skatte­verket. Syftet är bland annat att effekti­vare kartlägga miss­tänkta personers ekonomi och hitta till­gångar att förverka. Läs mer på regeringens webbplats

Förtydligande om standardiserade mallar för hållbarhetsupplysningar för fonder 

Senast den 1 januari 2023 ska informationsbroschyrerna för vissa fonder kompletteras med standardiserade mallar om hållbarhetsrelaterade upplysningar. FI vill att informationsbroschyrerna innehållandes dessa mallar skickas in som PDF. Läs mer på Finansinspektionens webbplats

Krav på tydligare priser efter lagändring 

För den som sänker priset på en produkt räcker det inte längre att ange ordinarie pris som jämförelse. Sedan den 1 september måste företaget även berätta vad priset som lägst har varit under de senaste 30 dagarna. Läs mer på Verksamts webbplats

 

Tullverket varnar för bluff-sms 

Det cirkulerar falska sms som ser ut att komma från transportföretag, där du uppmanas att betala tullavgifter. Nu varnar Tullverket för bluff-SMS. Läs mer på Tullverkets webbplats

AI-modell tar över Bolagsverkets inkorg

Bolagsverket har utvecklat en ny AI-modell som kan hantera inkommen e-post. Modellen hanterar nu 60 procent av det som kommer in till inkorgen, och sparar mycket tid för myndigheten. 
Läs mer på Bolagsverkets webbplats 
 

Misstänkt svartarbete – konsumenter uppmanas vara vaksamma

Nära 120 företag inom flera branscher har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Farlig arbetsmiljö, blockerade nödutgångar och misstänkt svartarbete avslöjades inom bland annat bilvård och skönhetssalonger. Nu uppmanas allmänheten till ökad vaksamhet vid köp av tjänster. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

 

Nytt ställningstagande om fördelning av elförbrukning vid framställning av el och värme i en anläggning med ORC-enhet 

El som förbrukats för framställning av el är enligt en undantagsbestämmelse i 11 kap. 2 § första stycket 4 LSE inte skattepliktig. Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande och en ny vägledning om vad som gäller vid Fördelning av elförbrukning vid framställning av el och värme i en anläggning med ORC-enhet. 
Läs mer på Skatteverkets webbplats

 

Ökad rörlighet för bolag inom EU 

Riksdagen sa ja till den förra regeringens förslag till nya regler för bolags rörlighet inom EU. Förslagen handlar om gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar av aktiebolag. De grundar sig på EU-regler som nu genomförs i svensk rätt. Syftet är att underlätta bolagens rörlighet på den inre marknaden och samtidigt garantera bolagens intressenter ett ändamålsenligt och mer förutsebart skydd.Läs mer på riksdagens webbplats 

 

INTERNATIONELLT 


Utkast till EU-standarder för hållbarhetsredovisning framtaget 

EFRAG har lämnat ett första utkast till EU-standarder för hållbarhetsredovisning, ESRS, till EU-kommissionen. Innan standarderna kan antas som delegerade akter ska kommissionen nu konsultera länder och olika organ inom EU. Läs mer på EFRAG:s webbplats

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan