2022-03-14
Nyheter

ISRS 4400 syftar till att skapa tydlighet och öka möjligheten till jämförelser

Den 1 januari 2022 började en ny omarbetad standard, ISRS 4400, att gälla för uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. Den nya standarden möter ett ökat behov hos intressenter, skapar tydlighet i rapporten och ökar jämförbarheten i uppdragen.

ISRS 4400 ersätter SNT 4400, som tidigare var gällande standard för dessa uppdrag. IAASB publicerade den nya standarden i april 2020 och FAR har publicerat en svensk översättning på faronline.se.

Efterfrågan på AUP-uppdrag allt större

Bakgrunden till den omarbetade standarden är att uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse (Agreed-upon procedures AUP) används i stor utsträckning, eftersom efterfrågan på AUP-uppdrag blir allt större. Ökade krav på granskning i samband med finansiering och bidrag är en bidragande orsak till det. ISRS 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse främjar konsekvent tolkning och utförande av AUP-uppdrag.  

ISRS 4400 träder i kraft när uppdragsvillkoren har överenskommits den 1 januari 2022 eller senare. För uppdrag som omfattar flera år är det möjligt att välja att uppdatera uppdragsvillkoren, så att uppdraget kan genomföras i enlighet med den omarbetade standarden.

Tydliga och utökade krav på innehållet i uppdragsbrev och avtal 

I den nya standarden finns tydliga och utökade krav på vad ett uppdragsbrev och avtal mellan parterna behöver innehålla. I uppdragsbrevet ska det till exempel framgå vilka yrkesetiska krav revisorn kommer att följa. Det behöver också finnas ett uttalande om huruvida revisorn måste följa krav på oberoende och vilka de kraven i så fall är.  

Däremot finns det inte längre något krav på att den ansvarige revisorn ska inkludera ett uttalande om att rapporten är begränsad till de parter som har samtyckt till de förfaranden som ska utföras. En sådan begränsning ska nu i stället utgå från den ansvarige revisorns omdöme och kan vid behov läggas till i uppdragsbrevet.  

Icke-ekonomisk information omfattas av den nya standarden 

I ISRS 4400 har det blivit tydligare att standarden även omfattar uppdrag som ej avser finansiell information. I tidigare gällande standard (SNT 4400) utfördes granskning av icke-ekonomisk information endast med vägledning av, inte i enlighet med, gällande standard.

Betydande förändringar

Omfattning och ansvar  

 • Tillämpningsområdet för AUP-uppdrag omfattar nu såväl ekonomiska som icke-ekonomiska frågor. 
 • Nya krav och tillämpningsanvisningar klargör revisorns ansvar i förhållande till övriga parter som är involverade i ett AUP-uppdrag, det vill säga de avsedda användarna av AUP-rapporten samt ansvarig part där uppdraget utförs. 
 • I enlighet med IAASB:sClarityproject innehåller standarden nu avsnittet "Mål". Målen är avsedda att hjälpa revisorn att förstå vad som behöver uppnås i ett AUP-uppdrag. 
 • Termen "faktiska iakttagelser" har ersatts med termen "iakttagelser" och definieras som de faktiska resultaten av de överenskomna granskningsåtgärder som utförts. Iakttagelserna ska kunna verifieras på ett objektivt sätt och inte omfatta slutsatser eller eventuella rekommendationer.  
 • I motsats till den tidigare standarden kräver ISRS 4400 inte att revisorn ska inkludera ett uttalande om att rapporten är begränsad till de parter som har samtyckt till de förfaranden som ska utföras. En sådan begränsning ska i stället utgå från den ansvarige revisorns omdöme.

Krav på oberoende  

 • I likhet med tidigare standard finns inget krav i ISRS 4400 på att utövaren ska vara oberoende vid ett AUP-uppdrag. Men i vissa fall kan den ansvarige revisorn komma överens med uppdragsgivaren om att det är lämpligt med krav på oberoende. Det finns även fall då revisorn är skyldig att vara oberoende i sitt uppdrag, till exempel enligt lag eller förordning, yrkesetisk kod eller avtal. I Sverige är revisorns granskning av omställningsstöd som genomförs i enlighet med ISRS 4400 från och med den 1 januari 2022 ett exempel på en situation där oberoende är ett krav. 
 • En nyhet är att rapporten alltid ska innehålla ett uttalande om oberoende, det vill säga huruvida den ansvarige revisorn är skyldig att uppfylla krav på oberoende eller inte.

Professionellt omdöme  

 • Ett nytt krav är att den ansvarige revisorn ska utöva professionellt omdöme under uppdragets gång, inklusive uppdragsacceptans, genomförande och avrapportering, med beaktande av omständigheterna kring uppdraget. I IAASB:s introduktionsmaterial förklaras och ges exempel på hur professionellt omdöme kan utövas i ett AUP-uppdrag. 

Acceptera och behålla uppdrag  

ISRS 4400 innehåller nya krav i samband med acceptans av uppdrag och fortsatta överväganden, bland annat:

 • Innan revisorn accepterar eller behåller ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse behöver det finnas en förståelse för syftet med uppdraget. Revisorn ska avsäga sig eller inte acceptera uppdraget om han eller hon får kännedom om fakta eller omständigheter som tyder på att granskningsåtgärderna är olämpliga för uppdragets syfte. 
 • Revisorn ska endast acceptera eller fortsätta uppdraget när vissa villkor, som anges i standarden, är uppfyllda. Exempel på de villkor som anges är att de överenskomna granskningsåtgärderna och iakttagelserna måste vara möjliga att beskriva objektivt samt att uppdragsgivaren ska bekräfta att granskningsåtgärderna är lämpliga för uppdragets syfte. 

Specialist anlitad av revisorn  

Nya krav i ISRS 4400 ger vägledning om hur en specialist kan hjälpa revisorn i ett AUP-uppdrag. Om en specialist anlitas för uppdraget gäller dessutom att:  

 • Revisorn behöver försäkra sig om att det är möjligt att vara så delaktig i specialistens arbete att revisorn kan ta ansvar för de resultat som ingår i rapporten om överenskomna granskningsåtgärder.
 • Revisorn i sin rapport kan hänvisa till det arbete som utförs av en specialist, antingen frivilligt eller i enlighet med lag eller förordning. En sådan hänvisning får dock inte antyda att revisorns ansvar för att utföra granskningsåtgärder, och rapportera resultaten, minskar på grund av att en specialist har anlitats. 

IAASB har publicerat ett faktablad på sin webbplats, somkort sammanfattar vad den nya standarden innebär.

Andrea Pålsson

Auktoriserad revisor

08-402 75 06 andrea.palsson@far.se
 • 2022-02-10
  Nyheter

  Omställningsstödet – revisorns uttalande ska följa ISRS 4400

  Läs artikeln
 • 2022-01-12
  Nyheter

  Ändringar i FAR:s rekommendationer (RedR) och uttalanden (RedU)

  Läs artikeln