2022-05-06
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 18

Så här blir nya reseavdraget, HFD om inkomstskatt och skattetillägg och enklare för livsmedelsföretag att söka tillstånd. Det och mycket mer får du i FAR:s utblick vecka 18.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Bolagsverket varnar för utskickat erbjudande

På sin hemsida förtydligar Bolagsverket att myndigheten inte har skickat ut erbjudande om avvecklande av företag till bolag runt om i landet. Myndigheten har under våren blivit kontaktad av företagare som har fått erbjudande om att ”mot en avgift” avveckla företagets näringsverksamhet. Läs mer hos Bolagsverket

Förhandsbesked om tidpunkten för äganderättsövergång

Skatterättsnämnden har publicerat ett förhandsbesked som rör frågan om tidpunkten för när skattskyldighet för uttag av tjänster för byggnation i egen regi upphör och fråga blir om entreprenad på annans fastighet är när köpeavtal avseende fastigheterna ingås. Läs mer hos Skatterättsnämnden

HFD om inkomstskatt och skattetillägg

Fråga om under vilka förutsättningar som anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats från ett företag som står den skattskyldige nära ska justeras med stöd av jämkningsregeln i 18 kap. 11 § inkomstskattelagen. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i mål om inkomstskatt och skattetillägg. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stort intresse att deklarera digitalt

Den 2 maj hade 6 736 332 personer deklarerat digitalt. Det är drygt 85 000 fler än sista dagen förra året. De flesta deklarerade med Skatteverkets e-tjänst. Trenden att allt fler deklarerar tidigt fortsätter. Nästan 100 000 fler deklarerade första dagen jämfört med förra året. Läs mer hos Skatteverket

Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Regeringen vill se ett nytt reseavdrag. Bland annat föreslås att den övre avståndsgränsen och kilometersatsen höjs. Även de schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil och förmånsbil vid tjänsteresor och hemresor föreslås justeras. Så här föreslås nivåerna bli. Läs mer på regeringens webbplats

Regeringen vill inte att privata försäkringar ger förtur i vården

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Ökad kontroll i hälso- och sjukvården. Regeringen föreslår att det i avtal mellan region och privat vårdgivare ska framgå hur det ska säkerställas att uppdraget från regionen inte påverkas negativt av andra uppdrag som vårdgivaren har. Läs mer på regeringens webbplats

Uppdaterad vägledning från Skatteverket

I ett skatteärende kan Skatteverket ansöka om resning såväl till förmån som till nackdel för en enskild. Skatteverket har uppdaterat sin vägledning om Resning och återställande av försutten tid. Läs mer hos Skatteverket

Ny tjänst förenklar tillståndssökande för företag

En ny tjänst på verksamt.se ska möjliggöra för svenska livsmedelsföretag att söka tillstånd och lämna uppgifter hos olika myndigheter på ett och samma ställe. Först ut att få tillgång till tjänsten är företagare som vill starta vattenbruk och odla fisk på land. Läs mer på verksamt.se

13 filmer om bokföring

Bokföringsnämnden har på sin webbplats 13 filmer om bokföring som kortfattat beskriver vad en nybliven företagare behöver veta om budget, verifikationer, löpande bokföring, årsbokslut/årsredovisning med mera. Mer detaljerad information finns i handledningen Att Föra Bok. Läs mer hos Bokföringsnämnden

Det här ska du känna till om DAC7

Från 1 januari 2023 är digitala plattformar som Airbnb och Blocket skyldiga att ta in uppgifter om vilka som säljer på deras plattformar och skicka uppgifterna till skattemyndigheterna – som kan utbyta information med andra skattemyndigheter. Läs mer på tidningenbalans.se

Internationellt

IFRS: Samordning av hållbarhetsrapportering på gång

IFRS bildar en arbetsgrupp för att etablera en dialog kring samordning av internationella och lokala standarder för hållbarhetsrapportering. Gruppen ska verka för att få till en harmonisering av olika pågående initiativ kring hållbarhetsrapportering. Läs mer på far.se

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan