2022-06-23
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 25

Tuffare tider för svensk ekonomi, redovisning av kryptotillgångar och omställningslyft ska hjälpa företag nå klimatmålen är några av alla de nyheter du hittar i Utblick vecka 25.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Grönt ljus för vårändringsbudgeten

Höjning av garantipensionen och tillfälligt tilläggsbidrag. Det är två av de regeringens förslag som riksdagen sa ja till när det blev grönt ljus för vårändringsbudgeten. Läs mer på riksdagens webbplats

Tuffare tider för svensk ekonomi

Tillväxten i Sverige väntas bli 1,9 procent 2022 och 1,1 procent 2023, för att sedan öka till 2,1 procent 2024. Hög inflation och stigande räntor påverkar hushållens köpkraft och därmed dämpas den privata konsumtionen tydligt både i år och nästa år. Även export och investeringar väntas växa i en långsammare takt framöver, skriver regeringen på sin webbplats.

Fusk med RUT och ROT utreds

Det har skett en ökning av rot- och rutarbeten där oegentligheter förekommer, exempelvis i form av fusk med löner, sociala avgifter och anställning av illegal arbetskraft. Därför har regeringen beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att titta närmare på flera delar av skatteförfarandet. Läs mer på regeringen.se

Nyheter i förutsättningarna för koncernbidrag

För att koncernbidrag ska kunna ges med skatterättslig verkan måste vissa grundläggande förutsättningar vara uppfyllda. Skatteverket publicerar nu en rättslig vägledning som handlar om att kravet på samtidig redovisning inte alltid kommer att kunna uppfyllas av företag med olika räkenskapsår. Läs mer hos Skatteverket

Hur ska kryptotillgångar ska redovisas enlig god redovisningssed

Bokföringsnämnden, BFN har gett KPMG i uppdrag att göra en kartläggning över behovet av vägledande råd och vägledning om hur kryptotillgångar bör redovisas enligt god redovisningssed. KPMG har nu överlämnat rapporten till BFN. Läs rapporten hos BFN

Åtal för grova ekobrott i Göteborg

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har i dag väckt åtal mot sex personer för delaktighet i omfattande penningtvätt kopplat till misstänkt skatte- och narkotikabrottslighet. Den misstänkta brottsligheten har pågått under åren 2019 – 2022. Det har varit en omfattande utredning som växt med tiden att omfatta flera bolag och flera personer kopplat till krogbranschen i Göteborg. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten

Omställningslyftet ska hjälpa företag nå klimatmålen

Tillväxtverket har beviljat projektet Omställningslyftet 25 miljoner kronor ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet är att fler företag ska få kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta klimatomställningen. Läs mer hos Tillväxtverket

6 svenska projekt får miljardstöd från EU

Flera svenska infrastrukturprojekt beviljas bidrag från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF), medel på totalt 1,4 miljarder kronor. Det är den högsta summan på flera år. En lista på projekten finns på regeringens webbplats

Nytt säkerhetspaket ska stärka Sverige

Finansinspektionen fick tidigare i år i uppdrag att stärka finansiella företags digitala motståndskraft. Med utgångspunkt i de förslag Finansinspektionen lämnat vill regeringen nu ge Finansinspektionen två nya uppdrag. Mer om uppdragen på regeringens webbplats

Hållbar platsutveckling för turism och besöksnäringarna

Tillväxtverket har beviljat tretton projekt runt om i Sverige totalt 19 miljoner kronor för fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling. Verket gör en särskild satsning på åtta projekt med utvalda världsarv och biosfärområden. Läs mer hos Tillväxtverket

Växande besöksnäring och hållbar turism 2022

Besöksnäringen är återigen är en näring i tillväxt. Nu delar regeringen mer information om insatserna för hållbar turism och växande besöksnäring inom olika politikområden, 2022 och framåt. Läs den på regeringen webbplats

Företagens tullombud vid deklarationer ska godkännas

För att ett tullombud ska kunna lämna deklarationer på uppdrag av ett företag behöver företaget ge tullombudet en fullmakt. Ett tyst, passivt, medgivande räcker inte. Läs mer hos Tullverket

Flexibla arbetsformer om närstående har omsorgsbehov

Det ska bli lättare för arbetstagare som är föräldrar eller anhörigvårdare att förena arbete och familjeliv. För att genomföra EU:s direktiv på området har vissa ändringar och tillägg har varit nödvändiga i svensk lagstiftning. Lagändringarna gäller från 2 augusti. Läs hela listan på regeringens webbplats

Skyldighet att använda kassaregister – detta gäller

Om ett distansavtal föreligger eller inte är i många fall en komplicerad bedömning att göra. Skatteverket har därför utvecklat sin syn på när ett distansavtal har ingåtts och vad som medför att ett sådant avtal inte längre finns i ställningstagandet. Läs mer hos Skatteverket

Ja till retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel

Företag som bedriver jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska ges rätt till en retroaktivt förstärkt sänkning av skatten på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar. Förstärkt skattesänkning för den diesel som förbrukats från och med den 1 januari 2022 ska gälla. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2022. Mer information på riksdagens webbplats

Statliga bolagsportföljen har ökat

Under 2021ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med drygt 120 miljarder kronor, eller drygt 17 procent. Värdet på statens bolagsportfölj ökar därmed till 820 miljarder kronor. Läs om resultatet på regeringen.se

Ny lön för riksrevisorn

Både riksrevisorns och riksrevisionsdirektören har fått nya löner. För riksrevisorn Helena Lindberg innebär höjningen en ny lön på 177 900 kronor. Läs mer på riksdagens webbplats

Internationellt

Rapport om EU:s olika revisionsregler publicerad

30 europeiska länder - som definierar så kallad public interest entity (PIE) på lika många sätt? Nu har Accountancy Europe sammanställt en kort rapport som belyser frågan. Ett av organisationens förslag är att PIE-definitionen ska vara med likriktad. Hitta rapporten hos Accountancy Europe

ISQM – diskussion på film

Det nya regelverket ISQM handlar är ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor hos byråerna och kommer att innebära att de måste göra anpassningar till sina respektive byråer eftersom kvalitetsstyrningssystemet ska vara riskbaserat. IFAC presenterar nu ett par filmer för att hjälpa byråerna på vägen. ISQM träder i kraft 15 december 2022. Se filmerna hos IFAC

 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan