2022-06-17
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 24

Nytt regelverk för aktiebolag, kännbart att bryta mot miljölagstiftningen, långsiktiga scenarier om svensk ekonomi och Europeiska revisionsrätten söker praktikanter är några av alla de nyheter du hittar i Utblick vecka 24.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Nytt regel­verk för aktie­bolag

Regeringen har beslutat en lagråds­remiss med förslag till nytt regel­verk för aktie­bolag. Syftet är att utöka möjlig­heterna för bolagen att genom­föra bland annat delningar och samman­slag­ningar och över nations­gränserna. Samtidigt skärps myndig­hets­kon­trollen. Förslagen bygger på ett EU-direktiv. Läs mer på regeringen.se 

Nytt förslag om retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel

Regeringen har överlämnat en ny extra ändringsbudget med förslag om retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel. Den budget som överlämnades den 2 juni med samma innehåll beslutade regeringen att återkalla, när riksdagen inte beslutade om regeringens vårändringsbudget. I förslaget sänks skatten retroaktivt på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk. Läs mer på regeringens webbplats

Åtgärder mot bedrägerier och penningtvätt

För att ytterligare förebygga och försvåra bedrägerier och penningtvätt har regeringen presenterat nya utredningar. Utredningarna ska bland annat överväga flera förslag och redovisa sina uppdrag senast den 31 maj 2023 respektive i augusti 2024. Läs listan på regeringens webbplats

Åtta tillsynsärenden och ett ärende om dispens

När Tillsynsnämnden för revisorer hade sitt senaste sammanträde beslutades det i tre fall om varning och erinran i fem. Sökt dispens från anställningsförbudet beviljades. Läs om ärendena hos Revisorsinspektionen

Kännbart att bryta mot miljölagstiftning

Som ett led i kampen mot den organiserade brottsligheten beslutar regeringen om nya åtgärder mot miljöbrott. En utredare med uppdrag att se över sanktionssystemet i miljöbalken och hur miljöbrottsbekämpningen kan stärkas har tillsatts. Mer information på regeringens webbplats

Tillväxtanalys söker företagare att intervjua om pandemistöden

Under 2021 fick Tillväxtanalys i uppdrag av regeringen att påbörja en uppföljning och utvärdering av de ekonomiska stöden riktade till företag med anledning av coronapandemin. Bland annat har det funnits ett missnöje och en uppfattning att ansökningsprocessen har varit krånglig. Nu söker Tillväxtanalys företagare som vill dela med sig av sina erfarenheter. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats 

Konjunkturinstitutet tar fram långsiktiga scenarier om svensk ekonomi

Scenarier för den ekonomiska utvecklingen på lång sikt är angelägna för analys och planering inom områden som infrastruktur, bostäder, energi, klimat och miljö, menar regeringen. Konjunkturinstitutet får därför i uppdrag att ta fram långsiktiga scenarier för utvecklingen av den svenska ekonomin. Läs mer på regeringen.se

Jobbskatteavdraget granskas av Riksrevisionen

Har regeringens redovisning av hur förändringar av jobbskatteavdraget påverkar arbetsutbud, sysselsättning och inkomstfördelning varit av god kvalitet? Det undersöker Riksrevisionen nu. Granskningen fokuserar på tiden efter 2010. Läs mer hos Riksrevisionen

Fler utländska investeringar ska lockas till Sverige

Den 20–21 juni står regeringen värd för investeringskonferensen Join Sweden Summit i Stockholm. Det är en del av regeringens arbete med att attrahera internationella företag till Sverige. Statsminister Magdalena Andersson inledningstalar. Mer om satsningen och konferenspunkterna på regeringens webbplats 

Skärpta regler för upphandlande myndigheter 

Det ska vara obligatoriskt att ta hänsyn till klimatet, miljön, människors hälsa, omsorg om djuren och sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling. Det anser regeringen som beslutat om en lagrådsremiss med förslag till skärpta regler för upphandlande myndigheter. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Läs mer på regeringen.se

Momsmål av posttjänster vinns av staten

Tingsrätten i Stockholm har avgjort ett mål om den moms som historiskt tagits ut på posttjänster, som brevporto, i Sverige. Tingsrätten anser att EU-rätten inte kräver att de posttjänster som Nordea köpt in skulle ha undantagits från moms, skriver PwC som har gått igenom domen. Läs mer i PwC:s blogg där du också hittar länk till domen. 

Återkrav ska kunna drivas in snabbare

Myndighetsbeslut om återkrav av felaktiga utbetalningar av olika ersättningar och stöd ska kunna verkställas enklare och snabbare än vad som sker i dag, anser regeringen. Nu föreslår därför civilutskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Planerad dag för debatt och beslut är den 21 juni. Läs mer på riksdagens webbplats

Ekonomiska styrmedel ska främja cirkulär ekonomi

Inom vilka områden och på vilka sätt kan ekonomiska styrmedel användas för att främja omställningen till en cirkulär ekonom? Det ska en kommitté tillsatt av regeringen utreda. Läs om utredningen på regeringens webbplats

Ekonomiska förbättringar för pensionärerna

Det befintliga grundskyddet för pensionärer ska stärkas från och med augusti 2022. I propositionen ingår det nya pensionsförslaget liksom de övriga delarna av vårändringsbudgeten. Mer om det nya pensionärsförslaget på regeringen.se

Hanteringen av extra ändringsbudgetar får kritik

Riksrevisionen har granskat hur regeringen utformade och hanterade det stora antal extra ändringsbudgetar under 2020 och 2021, som tillkom på grund av pandemin. Den övergripande slutsatsen är att det gjordes på ett rimligt sätt. Men det finns behov av förbättringar på flera betydande områden.  Läs om myndighetens slutsatser på riksrevisionen.se

Reducerad mervärdesskattesats är tillämplig på manusbundna podcaster

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om den reducerade mervärdesskattesatsen för böcker, tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på elektronisk väg är tillämplig på en digital abonnemangstjänst som gör det möjligt att lyssna på podcaster. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Internationellt

Debattera CSRD med internationella kollegor

Accountancy Europe anordnar en digital workshop för att diskutera praktiska konsekvenser av förslaget till direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Slutförhandlingar mellan Europeiska rådet och parlamentet förväntas vara avslutande i juni 2022. Enligt ursprungsförslaget väntas direktivet träda i kraft räkenskapsåret 2023 och påverkar finansiella rapporter som avges från den 1 januari 2024. Den digitala workshopen genomförs 22 juni. Anmäl dig hos Accountancy Europe

Podcast om CSRD

I ett avsnitt av podcasten Let's talk about EU deltar Accountancy Europes CEO Olivier Boutellis i en diskussion om Corporate governance, corporate reporting and CSRD. Lyssna på podcasten

Europeiska revisionsrätten söker praktikanter

Är du europeisk medborgare, har universitetsexamen och pratar två officiella EU-språk? Då kan du söka praktikplats på Europeiska Revisionsrätten med säte i Luxembourg. Praktikstart i oktober 2022. Sista ansökningsdatum: 30 juni 2022. Läs mer och ansök hos Europeiska Revisionsrätten 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan